O recentă Normă, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi de către participantul la un fond de pensii administrat privat în vederea realizării transferului activului personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Dată în aplicarea Legii nr. 411/2004, Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 942/2014 şi va intra în vigoare de la 1 aprilie 2015.

Transferul participantului între fonduri de pensii administrate privat este o opţiune individuală şi se poate face numai după plata primei contribuţii la un fond de pensii administrat privat.

Transferul participanţilor între fonduri de pensii administrate privat

Obţinerea acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat în vederea transferului de la un alt fond de pensii administrat privat se face exclusiv de administratorul fondului la care participantul doreşte să se transfere.

Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat dacă a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere, marcând opţiunea referitoare la transfer şi dacă a notificat administratorul de la care se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii.

Administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere participantul pune la dispoziţia solicitantului actul individual de aderare şi formularul de notificare, pe pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Informaţiile privind transferul participanţilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat sunt procesate şi validate lunar de către instituţiile de evidenţă, cu respectarea procedurii prevăzută în prezenta normă.

Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul fondului la care participantul doreşte să se transfere transmite către Autoritate, pentru fiecare participant care a solicitat transferul, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, câte un fişier care conţine imaginea scanată a documentului.

Pe data de 1 a fiecărei luni, administratorul fondului de la care participantul doreşte să se transfere transmite instituţiilor de evidenţă şi Autorităţii un raport, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.

În data de 10 a fiecărei luni, instituţia de evidenţă comunică rezultatul procedurii de validare administratorului de la care s-a solicitat transferul, administratorului la care s-a solicitat transferul, precum şi Autorităţii.

Pe baza rezultatului procedurii de validare, administratorul fondului de la care se solicită transferul procedează la virarea disponibilităţilor băneşti doar pentru participanţii al căror transfer a fost validat.

Disponibilităţi băneşti, transfer şi comisioane

Disponibilităţile băneşti transferate reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului, care nu poate fi mai mică decât valoarea garantată de Lege, şi anume suma contribuţiilor virate în numele acestuia de la momentul dobândirii calităţii de participant la un fond pentru prima dată, diminuată cu comisioanele legale şi penalităţile de transfer, după caz.

Transferul disponibilităţilor băneşti reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se face din contul de transfer al fondului de la care acesta se transferă în contul de transfer al fondului la care se transferă.

În cazul în care contravaloarea activului personal net al participantului care se transferă este mai mică decât valoarea garantată, diferenţa se acoperă din provizionul tehnic constituit de administratorul de la care acesta se transferă.

Transferul disponibilităţilor băneşti se efectuează în data de 15 a lunii.

Cuantumul disponibilităţilor băneşti transferate se calculează având la bază valoarea unitară a activului net calculată şi raportată de administrator şi de depozitar în data de 14 a lunii curente, iar anularea unităţilor de fond aferente transferului disponibilităţilor băneşti ale participantului se efectuează la aceeaşi dată.

Administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transferă participantul suportă comisioanele bancare aferente transferului de disponibilităţi băneşti ale participantului.

Penalitatea de transfer. Cuantumul penalităţii de transfer se determină ca procent aplicat valorii de numerar ce urmează a fi transferată în numele participantului, stabilită conform anexei la Normă. Penalitatea de transfer se aplică conform prospectului schemei de pensii autorizat de către Autoritate şi este de maximum 5%.

Penalitatea de transfer NU se aplică:

  • participanţilor care solicită transferul ca urmare a modificării prospectului schemei de pensii, dacă solicitarea este făcută în termen de 60 de zile calendaristice de la autorizarea modificării prospectului;
  • participanţilor care au fost angajaţi în misiuni în străinătate ordonate de statul român şi care au făcut obiectul repartizării aleatorii, ca urmare a imposibilităţii de a adera la un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege şi de normele emise de către Autoritate, dovada fiind reprezentată de adeverinţa eliberată în acest scop de către angajator;
  • participanţilor care solicită transferul în vederea cumulării celor două conturi de pensie, ca urmare a validării la două fonduri de pensii de către instituţii de evidenţă diferite;
  • participanţilor aflaţi în alte situaţii prevăzute în actele emise de către Autoritate.

De la 1 aprilie 2015 se abrogă Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 375/2009, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here