În sectorul transporturilor rutiere, conducătorii auto nu pot efectua la bordul vehiculului lor perioada de repaus săptămânal normală la care au dreptul. În schimb, perioada de repaus săptămânal redusă poate fi efectuată la bordul vehiculului în anumite condiții. Astfel s-a pronunţat CJUE prin Hotărârea din data de 20.12.2017 în cauza  C-102/16. 

Menționam faptul că CJUE s-a pronunţat în sensul mai sus arătat  în cadrul unui litigiu între Vaditrans BVBA, pe de o parte, și Belgische Staat (statul belgian),  pe de altă parte, în legătură cu anularea Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzage het vervoer over de weg (Decretul regal de modificare a Decretului regal din 19.07.2000 privind plata şi depunerea unei sume de bani la constatarea săvârşirii anumitor încălcări în materia transportului rutier) din 19.04.2014 (Moniteur belge din 11.06.2014, p.44159) (denumit în continuare „Decretul regal din 19.04.2014”), care prevede printre altele o sancțiune de 1.800 de euro pentru conducătorii de camioane care își iau perioada de repaus săptămânal obligatorie în vehiculul lor, iar nu într-un alt loc. 

Care este legislația Uniunii Europene în materie?

Reglementarea Uniunii în discuție, care armonizează legislația socială în domeniul transporturilor rutiere, impune conducătorilor auto să efectueze o perioadă de repaus zilnic normală de o durată de cel puțin unsprezece ore (care poate fi redusă în anumite condiții până la nouă ore), precum și o perioadă de repaus săptămânal normală de o durată de patruzeci și cinci de ore (care poate fi redusă în anumite condiții până la douăzeci și patru de ore).

În regulamentul  Uniunii se adaugă că în cazul în care un conducător auto solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului, cu condiția ca acesta să fie dotat cu facilități de dormit corespunzătoare pentru fiecare conducător auto și să fie în staționare. 

Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?

În luna august 2014, Vaditrans, o întreprindere de transport stabilită în Belgia, a introdus la Raad van State (Consiliul de Stat, Belgia), o acțiune în anulare a unui decret regal belgian, potrivit căruia o amendă în cuantum de 1 800 de euro poate fi aplicată în cazul în care conducătorul unui camion își efectuează perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului său.

În opinia Vaditrans, decretul regal în discuție este incompatibil cu principiul legalității pedepselor, întrucât interzice și sancționează efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului, deși un regulament al Uniunii în materie [1] nu prevede o astfel de interdicție.

În schimb, statul belgian consideră că rezultă în mod clar din regulamentul în discuție că un conducător auto nu își poate efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului său, iar amenda prevăzută în acest scop de reglementarea belgiană doar pune în aplicare interdicția conținută în acest regulament.

Instanța de trimitere  (Raad van State – Consiliul de Stat, Belgia) a constatat, în această privință, că Decretul regal din 19.04.2014 se întemeiază pe principiul, enunțat în special la articolul 8 alineatele (6) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, potrivit căruia se interzice unui conducător auto să își efectueze perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului său.

Fără a examina mai aprofundat fondul întrebării, instanța de trimitere a considerat că exista o îndoială cu privire la temeinicia acestei teze și că este vorba despre o problemă de interpretare a dreptului Uniunii, care este de competența CJUE.

Instanța de trimitere a considerat, pe de altă parte, că în funcție de răspunsul oferit de CJUE la întrebarea menționată anterior se ridică alte două întrebări pe care, de asemenea, nu le-a examinat mai aprofundat.

În aceste condiții, Raad van State (Consiliul de Stat) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze CJUE mai multe întrebări preliminare.

Mai precis, instanța de trimitere a solicitat să se stabilească dacă trebuie să se considere că regulamentul conține o interdicție implicită de a efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului. În cazul unui răspuns afirmativ, Raad van State a solicitat să se stabilească dacă regulamentul încalcă principiul legalității infracțiunilor și a pedepselor prin faptul că nu prevede această interdicție în mod clar și expres. 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la o trimitere preliminară ?

Trimiterea preliminară permite instantelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze CJUE întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii.

Retinem că CJUE nu solutionează litigiul national, insa instanta natională are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei CJUE.

Decizia CJUE este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară. 

Cum a motivat în esenţă CJUE Hotărârea din data de 20.12.2017?

În hotărârea pronunțată la data de 20.12.2017 , CJUE a constatat mai întâi că regulamentul utilizează expresia generală „perioadă de repaus săptămânalˮ de fiecare dată când vizează noțiunile „perioadă de repaus săptămânal normalăˮ și „perioadă de repaus săptămânal redusăˮ. Or, în ceea ce privește posibilitatea de a efectua perioadele de repaus la bordul vehiculului, regulamentul utilizează expresia generală „perioadă de repaus zilnicˮ – care include perioadele de repaus zilnic normale și reduse – și expresia specifică „perioadă de repaus săptămânal redusăˮ.

Potrivit CJUE, întrucât legiuitorul Uniunii nu a utilizat expresia generală „perioadă de repaus săptămânalˮ pentru a include cele două tipuri de perioade de repaus săptămânal, de aici rezultă în mod vădit că a avut intenția de a-i permite conducătorului auto să efectueze perioadele de repaus săptămânal reduse la bordul vehiculului și dimpotrivă de a-i interzice să procedeze în același mod în cazul perioadelor de repaus săptămânal normale.

În continuare, CJUE a adaugat că regulamentul are ca obiectiv esențial ameliorarea condițiilor de muncă ale angajaților din sectorul transportului rutier și a siguranței rutiere în general. Astfel, legiuitorul a urmărit să dea posibilitatea conducătorilor auto să își petreacă perioadele de repaus săptămânal normale într-un loc care oferă condiții de cazare adaptate și adecvate. Or, o cabină de camion nu rezultă a fi un loc de repaus adaptat pentru perioade de repaus mai lungi decât perioadele de repaus zilnic și perioadele de repaus săptămânal reduse. CJUE a constatat așadar că în cazul în care ar considera că perioadele de repaus săptămânal normale pot fi efectuate la bordul vehiculului, aceasta ar însemna că un conducător auto ar putea să efectueze toate perioadele sale de repaus în cabina vehiculului, ceea ce ar fi în mod evident contrar obiectivului de ameliorare a condițiilor de muncă ale conducătorilor auto urmărit de regulament.

În sfârșit, CJUE a subliniat că în cursul procesului de adoptare a regulamentului, Comisia propusese posibilitatea conducătorilor auto de a efectua toate perioadele de repaus (mai precis atât perioadele de repaus zilnic reduse și normale, cât și perioadele de repaus săptămânal reduse și normale) la bordul vehiculului. Totuși, această propunere a fost modificată ulterior în sensul să poată fi efectuată în vehicul doar o perioadă de repaus săptămânal redusă departe de baza de staționare a vehiculului, excluzându-se perioada de repaus săptămânal normală, în vederea protejării bunăstării și a condițiilor de igienă ale conducătorilor auto. Această modificare demonstrează în mod clar, potrivit CJUE, intenția legiuitorului de a exclude posibilitatea de a efectua perioadele de repaus săptămânal normale la bordul vehiculului.

CJUE a concluzionat că regulamentul Uniunii care armonizează legislația socială în domeniul transporturilor rutiere conține în mod evident o interdicție, în privința conducătorilor auto, de a-și efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul unui vehicul.

În ceea ce privește cea de-a doua întrebare adresată de Raad van State, CJUE a amintit că principiul legalității pedepselor presupune ca reglementările Uniunii să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele pe care le atrag. Or, principiul legalității pedepselor nu este încălcat, întrucât interdicția de a efectua perioada de repaus săptămânal normală la bordul vehiculului este în mod evident conținută de regulament, iar acesta prevede o obligație a statelor membre de a sancționa încălcările [2]. Astfel, revine statelor membre sarcina de a stabili sancțiunile adecvate pentru garantarea aplicării și a eficacității regulamentului, asigurându-se totodată că aceste sancțiuni sunt aplicate în condiții de fond și de procedură analoge celor aplicabile încălcărilor dreptului național similare ca natură și importanță. 

Răspunsul mai sus formulat de CJUE ce a făcut obiectul Hotărârii din data de 20.12.2017 în cauza C-102/16  îl puteţi consulta in extenso pe site-ul Curia.[1] Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15.03.2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO 2006, L 102, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 214).

[2] Este vorba despre articolul 19 din Regulamentul nr. 561/2006.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here