Parlamentarii vor să schimbe modalitatea de acordare a cotelor din impozitul pe venit ce se repartizează autorităților locale, de la bugetul de stat. Un proiect de lege inițiat la Senat propune formulă de repartizare a cotelor din IV, similară celei prevăzute în Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, deoarece cotele actuale nu mai sunt de actualitate, nefiind aplicabile în anul respectiv.

“Acest tip de reglementare, cu aplicabilitate anuală şi prin derogare de la Legea nr. 273/2006, pune autorităţile publice locale în situaţia de a nu avea niciun fel de predictibilitate bugetară multianuală, fapt ce afectează direct, în primul rând investiţiile”, mai susțin inițiatorii proiectului.

Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006

La Art. 32, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, se alocă lunar până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:

a) 15% la bugetul local al judeţului;

b) 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;

d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

(2) în cadrul fiecărui judeţ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) Ut. d) se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale astfel:

a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;

b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judeţelor”.

Totodată, proiectul propune introducerea unei prevederi privind transparentizarea sumelor colectate din impozitul pe venit la nivelul fiecărei UAT, prin obligarea Ministerului Finanţelor Publice de a comunica aceste informaţii, trimestrial, pe pagina de internet.

La Art. 32, după alin. (7) se introduce un nou alin. (71), cu următorul cuprins:

„(71) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a afişa pe pagina de internet, trimestrial, stadiul încasărilor şi virărilor impozitului pe venit, la nivelul fiecărui UAT”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here