Ministerul Dezvoltării schimbă condițiile de ocupare a funcționarilor publici, proiectul de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici fiind pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Astfel, se introduc treptele de salarizare asociate atât funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cât și funcțiilor publice de conducere și celor de execuți, se redefinește categoria înalților funcționari publici și se desființează ca funcții publice, funcțiile publice de prefect, subprefect și inspector guvernamental.

Toți cei care vor să devină funcționari publici vor da un concurs național, ca modalitate de recrutare. Iar ca noutate, instituțiile vor putea transforma unele posturi de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice.

După articolul 53 se introduce un nou articol, art.531, care va avea următorul cuprins:

„Art. 531 – (1) Calitatea de funcţionar public se poate dobândi în condiţiile prezentei legi de către orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 54, astfel:

a) prin concurs;

b) prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art.242.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.b), persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice în condiţiile prevăzute de art.244, sunt numite în funcţii publice de execuţie pentru care înde  plinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.

(3) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în condiţiile alin. (2) se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numite.”

Agenția Națională a Funcționarilor Publici este instituția care se va ocupa, în continuare, de recrutarea, selecția, concursurile de promovare și toate dosarele profesionale ale angajaților la stat.

Și la capitolul sancțiuni aplicate funcționarilor care greșesc, s-au făcut completări în lege, în sensul că fiuncționarii vor răspunde de actele și proiectele de acte normative pe care le-au întocmit.

Articolul 75 va avea următorul cuprins:

”Art. 75. – (1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

(2) Semnarea și/sau contrasemnarea de către funcționarii publici a proiectelor de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale și a procedurilor administrative aplicabile la nivelul instituției în care își desfășoară activitatea, atrag răspunderea acestora în condițiile legii.

(3) Funcționarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 45.”

Ai nevoie de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here