Ministerul Muncii a publicat Normele de aplicare a noilor reguli privind primele de instalare, de relocare și de plată a chiriei pentru locuințe, reglementate deja de Guvern. Prin normele metodologice, ministerul arată condițiile în care trebuie să se încadreze solicitanții acestor ajutoare, condiții la care se așteaptă, opinii și sugestii, timp de zece zile, cât sunt în dezbatere publică.

Potrivit ordonanței de urgență a guvernului, prima de relocare se dă șomerilor înregistrați la agențiile de ocupare a forței de muncă ce se încadrează cu contract într-o altă localitate, aflată la cel puțin 50 de km de cea de domiciliu. O altă condiție ca persoana respectivă să primească această primă de relocare este ca veniturile familiei sale să nu depășească 5.000 lei pe lună. Prima este 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor cu chiria și utilitățile locuinței, dar în limita de 900 lei lunar.

Art.463

“(2) Nu beneficiază de prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege:

a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;

b) persoanele care în perioada de 36 de luni de la încadrarea în muncă îşi pierd statutul de angajat, de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzută la art. 763alin. (4) din lege.

c) persoanele ale căror soţ, soţie, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în  localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.”

Proiectul ministerului cuprinde toate documentele și condițiile necesare pentru ca o persoană să poată beneficia de aceste ajutoare.

După alineatul (7) al articolului 45 se introduce alin.(71):

“(71) În situaţia solicitării primei de instalare prevăzute la art. 75 din lege, dovada existenţei domiciliului sau reşedinţei în localitatea de unde pleacă persoana ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate, se poate face, după caz, cu:

– actul de identitate, în copie certificată

– adeverinţa sau orice alt înscris eliberat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor sau Oficiul Român  pentru Imigrări, ori pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, la solicitarea acestora, în urma cererii şi consimţământului expres al persoanei.”

Aceste ajutoare pot fi cumulate cu altele de care beneficiază familia respectivă. Actul normativ prevede tipurile de venit de care se va ține cont în calculul ulterior, la depunerea actelor.

“(3) Prin sintagma „venituri nete lunare realizate” prevăzută la art.762 alin.(2) din lege se înţeleg, după caz, următoarele venituri nete realizate lunar:

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor

b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor

c) venituri din pensii

d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001

e) indemnizaţia de şomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002

f) stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani şi indemnizaţia de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010.”

După dezbaterile publice la care se așteaptă și sugestii din partea cetățenilor sau organismelor sindicale, ONG-uri și altele, ministerul Muncii va înainta Guvernului proiectul de lege.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here