Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, reglementările prezentate în continuare urmând a se aplica de la 1 ianuarie 2019.

Astfel, pentru aplicarea legii:

 • se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenționale;
 • se reglementează obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenție;
 • se instituie titlul de creanță electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenție, stabilite de prezenta lege;
 • se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice.

Achitarea amenzilor în contul unic și distribuirea sumelor încasate

Prin ordin al ministrului finanţelor publice va fi deschis un cont unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale, încasarea urmând a se face conform modalităţilor de plată ce vor fi stabilite prin normele de aplicare.

Achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entități care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.

În cazul amenzilor achitate în condițiile prezentei legi, contravenientul nu este obligat să facă dovada plății către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Documentele de plată

Documentele de plată prin care se realizează achitarea amenzii contravenționale conțin următoarele informații:

 • seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
 • codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
 • contul sau codul IBAN al contului unic;
 • suma plătită;
 • data plății;
 • alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care încasează amenzi contravenționale au obligația de a transfera către sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice informații despre încasările efectuate în numerar prin casieriile proprii, precum și despre sumele încasate prin alte modalități de plată decât cele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării în contul unic, Ministerul Finanțelor Publice virează sumele încasate în contul unic de venituri al bugetului local/bugetului de stat, potrivit destinațiilor stabilite de prezenta lege.

Documentul de plată prin care se virează suma din contul unic în contul de venituri bugetare conține următoarele informații:

 • seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
 • codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
 • codul IBAN al contului bugetar;
 • suma plătită;
 • data plății;
 • alte informații stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Ministerul Finanțelor Publice restituie sumele virate în contul unic, în situația în care transmiterea nu este conformă cu regulile și procedurile de transmitere a sumelor în contul unic.

Cererile privind solicitarea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată a amenzilor contravenționale în conformitate cu prevederile prezentei legi pot fi depuse în termen de maximum un an de la data efectuării plății.

Procesul-verbal de contravenție

Pentru a fi introdus în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice, procesul-verbal de contravenție întocmit trebuie să cuprindă, distinct, pe lângă informațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, și următoarele informații necesare efectuării plății:

 • seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
 • contul unic și codul IBAN al acestuia;
 • suma de plată reprezentând amenda aplicată;
 • suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 • alte informații necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, care nu afectează drepturile contravenientului.

Titlul de creanță electronic

Titlul de creanță electronic cuprinde un set de informații preluate din procesul-verbal de contravenție înmânat sau comunicat contravenientului, precum și alte informații:

 • seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;
 • data întocmirii procesului-verbal de contravenție;
 • data la care procesul-verbal de contravenție a fost înmânat sau comunicat contravenientului;
 • datele de identificare a contravenientului (numele şi prenumele, codul numeric personal şi domiciliul);
 • suma de plată reprezentând cuantumul amenzii aplicate;
 • suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 • data până la care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
 • codul IBAN al contului unic;
 • temeiul legal al aplicării sancțiunii;
 • situația procesului-verbal de contravenție.

Titlul de creanță electronic se transmite în format electronic, de către organul din care face parte agentul constatator, organului fiscal competent în colectarea creanțelor fiscale.

După transmiterea titlului de creanță electronic, organul din care face parte agentul constatator sesizat cu privire la formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de contravenție comunică în format electronic această situație și că există o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

În situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă, organele procedează la executare, cu respectarea prevederilor art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din OG nr. 2/2001, procesele-verbale de contravenție întocmite se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente.

În situația în care sunt necesare informații suplimentare, în cadrul procedurii de contestare la executare, procesul-verbal de contravenție poate fi solicitat de organele fiscale competente sau de către instanțele de judecată.

Titlurile de creanță electronică se transmit în fișiere electronice care conțin semnătură sau altă modalitate de autentificare stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi. Titlul de creanță electronic, transmis în aceste condiţii, este valabil fără semnătură și ștampilă.

Ai nevoie de Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here