Printr-o recentă ordonanţă de urgenţă au fost modificate condiţiile privind acordarea alocaţiei de copii, în scopul de a nu afecta negativ un număr mare de familii care, altfel, ar fi fost vizate de reglementările în vigoare.

Situaţia care a determinat intervenţia de urgenţă

La data de 5 iunie anul acesta a intrat în vigoare Legea nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, au fost aduse modificări la Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2012, stabilind că alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

 • 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
 • 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
 • 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivarea intervenţiei în regim de urgenţă

La stabilirea veniturilor care se iau în calcul pentru acordarea drepturilor de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, se are în vedere şi alocaţia de stat pentru copii, prin majorarea cuantumului acesteia, aprobată prin Legea nr. 125/2015, un număr semnificativ de familii beneficiare ale drepturilor menţionate sunt afectate negativ fie prin scăderea cuantumului beneficiilor de asistenţă socială menţionate, fie prin ieşirea din plată a acestora, în această situaţie fiind un număr de aproximativ 300.000 familii.

În aceste condiţii, Executivul a luat în calcul impactul negativ asupra drepturilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum şi faptul că alocaţia de stat pentru copii este un drept al copilului şi aceasta nu trebuie să influenţeze negativ acordarea altor drepturi de asistenţă socială, se impune stabilirea unor măsuri de protecţie socială care să permită menţinerea acordării drepturilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei în cazul familiilor cu copii. În considerarea faptului că impactul majorării alocaţiei de stat pentru copii se produce începând cu luna iulie 2015 având în vedere numărul mare de beneficiari ce ar fi urmat să fie fi afectaţi.

Ce modificări au fost aduse prin ordonanţa de urgenţă?

Pe aceste considerente, recent, a fost emisă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015, publicată in Monitorul Oficial nr. 473 din 30/06/2015. Ordonanţa prevede completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, fiind introdusă o dispoziţie nouă în această din urmă lege, prin care stabileşte că:

Pentru familiile care au în întreţinere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei se ia în calcul cuantumul alocaţiei de stat pentru copii stabilit înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 65/2014, în forma anterioară datei de 5 iunie a.c. prevedea că regimul alocaţiei pentru copii, dat de Legea nr. 61/1993, era, în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

 • 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
 • 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
 • 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste condiţii, pentru alocaţia pentru copii, textul de referinţă al art. 3 din Legea nr. 61/1993 va fi cel dinainte de 5 iunie a.c.

Familii care au în întreţinere copii

Potrivit art. 2 din Legea nr. 416/2001, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

 • este necăsătorită;
 • este văduvă;
 • este divorţată;
 • al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 • nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).

Stabilirea venitului lunar net al familiei

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede că, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
 • bugetului personal complementar, prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 • ajutoarelor de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, 
 • burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here