Legea nr.151/2015 a insolvenţei persoanelor fizice are deja şi Norme metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 419/2017 şi publicate în Monitorul oficial nr. 436/2017.
Atât Normele, cât şi legea vor intra în vigoare la 1 august 2017.
 
Normele metodologice stabilesc aplicarea Legii cu privire la modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de conciliere, precum şi modul de comunicare cu debitorul şi creditorii; tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii şi lichidator, precum şi cuantumul minim şi maxim al acestor onorarii.

Procedura porneşte de la respectarea criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare şi în procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, criterii stabilite de comisia de inslovenţă la nivel central şi care se vor găsi atât în Monitorul oficial, cât şi pe site-ul ANPC.
Cum se desfăşoară procedura de rambursare a datoriilor
Pentru prima perioadă, de 30 de zile, sunt prevăzute obligaţiile creditorilor de informare a debitorilor cu privire la informaţiile necesare pentru ca acesta să poată completa cererea de deschidere a procedurii, precum şi diligenţele creditorilor în vederea ajungerii la un acord cu debitorul de reeşalonare/restructurare a datoriilor, prin oferirea unor soluţii adecvate circumstanţelor individuale ale acestuia.

În vederea deschiderii procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul depune formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, în formă scrisă, semnată şi datată, în original, împreună cu înscrisurile de care acesta înţelege să se folosească în copie, semnate de debitor pentru conformitate.

În cerere, debitorul menţionează regimul matrimonial aplicabil şi, dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri, debitorul anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.

În vederea elaborării tabelului preliminar de creanţe, administratorul procedurii efectuează verificarea creanțelor, în baza informărilor transmise atât de creditori, cât şi de debitori, verificând inclusiv corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite, după caz, sprijinul experţilor sau al autorităţilor publice competente sau entităţilor de drept privat relevante, care vor transmite aceste informaţii administratorului procedurii de îndată, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

În planul de rambursare a datoriilor se stabilesc măsurile privind locuinţa familiei debitorului, ţinând cont de criteriile emise de comisia de insolvenţă la nivel central şi de situaţia concretă a debitorului. În cazul în care imobilul locuinţă al familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, iar debitorul doreşte să rămână în locuinţă, comisia de insolvenţă stabileşte cuantumul chiriei, ţinând cont de disponibilităţile financiare ale debitorului, luându-se în considerare şi valoarea chiriei pentru locuinţele sociale din localitatea respectivă.

În planul de rambursare se stabileşte suma ce se propune a se plăti fiecărui creditor din suma totală datorată defalcată pe lună, stabilită în funcţie de procentul din valoarea totală a datoriilor, tranşele de plăţi, precum şi, dacă este cazul, măsuri de restructurare a datoriei sau alte măsuri care să conducă la redresarea financiară a debitorului şi ajungerea la un acord cu creditorii săi.

Administratorul procedurii, primind raportul de evaluare întocmit de comisia de insolvenţă, notifică, de îndată, planul de rambursare şi evaluarea comisiei de insolvenţă creditorilor cunoscuţi, prin poştă sau prin alt mijloc de comunicare, care asigură confirmarea primirii.
 
Urmează, apoi, etapa de conciliere, în care fiecare dintre părţi suportă propriile cheltuieli efectuate cu participarea la şedințele de conciliere.

În cazul în care debitorul solicită instanţei confirmarea planului, acesta informează de îndată comisia de insolvenţă şi administratorul procedurii.

Dacă debitorul nu a depus o cerere de confirmare a planului de rambursare a datoriilor, în termenul prevăzut de Lege, comisia de insolvenţă se desesizează, în termen de 30 de zile de la data comunicării către debitor a procesului-verbal prevăzut de lege.

În cazul în care instanţa de judecată respinge cererea debitorului de confirmare a planului de rambursare a datoriilor, comisia de insolvenţă se desesizează, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii judecătoreşti definitive.

Decizia comisiei de insolvenţă se comunică, de îndată, administratorului procedurii.

Comisia de insolvenţă verifică procesul-verbal de neaprobare a planului în termen de 7 zile de la primirea acestuia.

În cazul în care confirmă procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvenţă comunică debitorului, de îndată, procesul-verbal şi planul de rambursare neaprobat şi îl informează pe debitor cu privire la dreptul său de a cere instanţei de judecată fie confirmarea planului, fie deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active.

Ai nevoie de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here