Ministerul Educației a publicat Metodologia și criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, acest spor nefiind inclus în salariul de bază, conform Legii-cadru nr. 153/2017. Conform documentului, gradaţia de merit prevăzută de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se acordă prin concurs și reprezintă o majorare cu 25% a salariului de bază deținut pe perioada acordării gradaţiei de merit.

Acest spor va fi acordat, în 2020, începând din luna septembrie, iar la concurs nu se mai pot înscrie cadrele didactice care se pensionează, chiar dacă își continua activitatea în învățământ.

Art. 4 – (3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020, în condiţiile prevăzute la art. 284, alin. (6) din Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular în învăţământul preuniversitar.

Concursurile vor fi organizate de inspectoratele școlare, pe baza fișelor de evaluare întocmite separat, pentru fiecare categorie din cadrul învățământului – educatori, învățători, profesori, maiștri-instructori, cadre didactice din învățământul vocational, din cel special, personal auxiliar, etc. Criteriile de acordare a gradației de merit sunt diferite, pentru fiecare din aceste categorii.

Art. 6 – (4) Fişele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/domenii se elaborează de către inspectoratele şcolare, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor generale și a subcriteriilor din fișele sintetice de (auto)evalua reprezentate în anexele nr. 6 –8, precum şi a recomandărilor din prezenta metodologie.

(5) Pentru personalul didactic de predare și de conducere, îndrumare şi control, criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional.

3.Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formareprofesională.

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Gradația de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.

Ai nevoie de H.G. nr. 714/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here