18 Ianuarie, 2020

Cum se va acorda compensația de chirie sau rata lunară a creditului imobiliar pentru polițiștii din penitenciare

Ministerul Justiției a publicat proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței.

După perioada de dezbatere publică, proiectul va fi adoptat de ministrul Justiției și publicat în monitorul Oficial, data la care va fi abrogate Ordinul ministrului justiției nr. 1443/C din 26 mai 2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Prin Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată la jumătatea acestui an, se reglementează, la art. 111, că poliţiştii de penitenciare cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale şi care nici ei şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.

Proiectul aflat ]n dezbatere modifică anumite condiții de acordare a acestui drept. Astfel, s-a constatat din practică, în legislația anterioară, că atunci când doi funcționari publici împărțeau aceeași locuință, primeau și două compensații de chirie, câte unapentru fiecare. Proiectul prevede acum acordarea unei singure compensații pentru o locuință. În plus, s-a reglementat faptul că acordarea compensaţiei lunare a chiriei va fi efectuată proporțional cu numărul persoanelor care locuiesc în imobil cu poliţistul de penitenciare dacă acestea nu sunt soţ/soţie sau rude de până la gradul II, inclusiv.

De asemena, s-a prevăzut că nu se acordă compensația de chirie în care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituție publică ori în sectorul privat beneficiază de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuinţă, asigurată de angajator, în aceeaşi localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.

ART. 4  - Polițistului de penitenciare căruia nici lui şi nici soţului/soţiei sau copiilor aflaţi în întreţinere nu li s-a acordat locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, i se acordă compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea, nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;

b) nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare, sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;

c) nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv, ale sale ori ale soţului/soţiei;

d) locuiește în locuința pentru care prezintă contractul de închiriere;

e) a întreprins demersurile necesare pentru închirierea unei locuinţe în localitatea în care își desfăşoară activitatea, însă nu a reușit să identifice o locuință corespunzătoare nevoilor sale locative, în cazul excepției prevăzute la art. 2 alin. (4);

f) soțul/soția nu beneficiază de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de angajator în aceeaşi localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare, sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.

Proiectul conține 11 Anexe, care reprezintă documentele pe care trebuie să le completeze polițistul de penitenciare, la dosarul depus la resurse umane.

ART. 12

(1) Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Plata se efectuează în baza unei cereri, întocmită conform Anexei nr. 7 care trebuie însoțită de chitanţă de plată a chiriei, întocmită conform Anexei nr. 8, sau, după caz, de chitanța emisă de casieria autorității publice locale sau a unității penitenciare în patrimoniul căreia este locuința atribuită polițistului de penitenciare, ori de extrasul de cont al beneficiarului chiriei sau de documentul de plată emis de instituția bancară, din care să reiasă atât datele de identificare ale proprietarului, cât și cele ale chiriașului și luna pentru care se efectuează plata. Documentele menționate anterior se depun lunar la compartimentul de salarizare al unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea polițistul de penitenciare, în perioada 1 – 3 a lunii.

(2) În situaţia în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se efectuează în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data menţionată în documentul prin care se face dovada plății.

(3) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, calculul compensaţiei zilnice se face raportându-se compensaţia lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata

(4) Compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei se acordă în continuare polițiștilor de penitenciare care sunt detașați sau mutați în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care au achiziționat imobilul, în cazul în care aceștia nu optează pentru acordarea compensației pentru chirie în localitatea unde au fost detașati sau mutați în interesul serviciului. Opțiunea se exprimă într-un termen de 30 de zile calendaristice de la data modificării raporturilor de serviciu.

Ai nevoie de  Ordinul nr. 1443/C/2008? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu