În această materie, Codul fiscal are în vedere persoana impozabilă revânzătoare care, în cursul desfăşurării activităţii economice, achiziţionează sau importă bunuri second-hand şi/sau opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi în scopul revânzării.

Obligaţile privind taxarea revin contribuabilului indiferent dacă respectiva persoană impozabilă acţionează în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare.

Marja profitului

Diferenţa dintre preţul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare şi preţul de cumpărare constituie marja profitului. Să reţinem, în context, ce conţin cele două categorii de preţuri:

 • preţul de vânzare constituie suma obţinută de persoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau de la un terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de această tranzacţie, impozitele, obligaţiile de plată, taxele şi alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport şi asigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu excepţia reducerilor de preţ;
 • preţul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obţinută, conform definiţiei preţului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilă revânzătoare.

Regimul special de taxare obligatoriu

Acelaşi articol 1522 din Codul fiscal prevede Regimul special pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului.

Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligaţia colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziţionat din interiorul Comunităţii. Ca furnizori, sunt enumeraţi:

 • o persoană neimpozabilă;
 • o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă (livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul aret. 141 Cod fiscal, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere sau al limitării totale a dreptului de deducere);
 • o întreprindere mică, în măsura în care achiziţia respectivă se referă la bunuri de capital. Contribuabilul din această categorie, care livrează bunuri unei persoane impozabile revânzătoare, va menţiona în factura emisă că livrarea în cauză se referă la bunurile prevăzute la art. 152^2 alin. (1) lit. a) -d) din Codul fiscal, precum şi faptul  că aceste bunuri au fost utilizate de întreprinderea mică ca active corporale fixe;
 • o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.

Regimului special de taxare opţional

Persoana impozabilă revânzătoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea următoarelor bunuri:

 • opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi pe care le-a importat;
 • opere de artă achiziţionate de persoana impozabilă revânzătoare de la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care există obligaţia colectării taxei.

În cazul livrărilor pe care le-am arătat, pentru care se exercită opţiunea pentru aplicarea regimului special, baza de impozitare este marja profitului, exclusiv valoarea taxei aferente.

Prin excepţie, pentru livrările de opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi importate direct de persoana impozabilă revânzătoare, preţul de cumpărare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, la care se adaugă taxa datorată sau achitată la import.

Scutiri de taxă. Orice livrare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi, efectuată în regim special, este scutită de taxă, în condiţiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h) -m) şi o).

Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevăzute, în măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special.

Regimul normal de taxare

Persoana impozabilă revânzătoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibilă pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrările de bunuri pentru care se poate exercita opţiunea de aplicare a regimului special. În cazul în care persoana impozabilă revânzătoare aplică regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta să aplice regimul special), persoana respectivă va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru:

 • importul de opere de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi;
 • pentru opere de artă achiziţionate de la autorii acestora sau succesorii în drept ai acestora.

Dreptul de deducere ia naştere la data la care este exigibilă taxa colectată aferentă livrării pentru care persoana impozabilă revânzătoare optează pentru regimul normal de taxă.

Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmează să fie achiziţionate de la persoana impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea acestor bunuri de către persoana impozabilă revânzătoare este supusă regimului special.

Obligaţii

Persoana impozabilă revânzătoare care aplică regimul special trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

 • să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă;
 • să ţină evidenţa operaţiunilor pentru care se aplică regimul special.

Persoana impozabilă revânzătoare care efectuează atât operaţiuni supuse regimului normal de taxă, cât şi regimului special, trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

 • să ţină evidenţe separate pentru operaţiunile supuse fiecărui regim;
 • să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă.

Vânzarea prin licitaţie publică

Dispoziţiile articolului 1522 din Codul fiscal se aplică şi vânzărilor prin licitaţie publică efectuate de persoanele impozabile revânzătoare care acţionează ca organizator de vânzări prin licitaţie publică acesta fiind definit ca persoana impozabilă care, în desfăşurarea activităţii sale economice, oferă bunuri spre vânzare în scopul adjudecării acestora de către ofertantul cu preţul cel mai mare.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here