Semnalăm, mai jos, precizările aduse de Ordinul MFP nr. 3004/2017 privind procedura de soluţionare a contestaţiilor legate de autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. 

OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, în vigoare de la 6 ianuarie, a adus modificări şi la autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați care se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată prin Legea nr. 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017, fapt pentru care data de intrare în vigoare a unora dintre modificări diferă, după cum a rămas neschimbată în varianta ordonanţei de urgenţă sau a suferit modificări prin legea de aprobare.

Pentru scopurile noastre, interesează organul care soluţionează contestaţiile şi procedura de soluţionare, astfel cum, în temeiul modificărilor la legislaţia de nivel superior, se stabileşte prin Ordinul MFP nr. 3004/2017, în vigoare din 28 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 937/2017.

Documentarul de la sfârşitul materialului prezintă situaţiiile la care, prin ordinul MFP a fost reglementată soluţionarea contestaţiilor. 

Procedura de soluţionare a contestaţiilor

Reţinem principalele precizări, cu caracter general.

• Operatorul economic care se consideră lezat în drepturile sale printr-o decizie emisă de autoritatea în drept poate formula contestație care este calea administrativă de atac prin care se solicită autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, după caz, reexaminarea deciziei contestate, în sensul revocării sau modificării acesteia.

• Contestația se depune la sediul structurii de specialitate, în termenul de 30 de zile de la data comunicării actului, astfel cum este prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sub sancțiunea decăderii.

 În condițiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestației, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunoștință de decizia atacată, inclusiv în situația în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.

 În situația depunerii prin poștă a contestației, structura de specialitate este obligată să anexeze la dosarul contestației plicul prin care a fost transmisă contestația.

 Dispozițiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:

a) termenul de depunere a contestației se calculează pe zile libere, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul;

b) când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

 Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia.

 Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac.

 Contestatorul sau împuterniciții acestuia, după caz, pot să depună probe noi în susținerea cauzei pe tot parcursul soluționării contestației.

 Pentru lămurirea cauzelor, direcția de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective.

 La solicitarea direcției de specialitate, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestației, organele competente vor efectua cercetarea la fața locului, întocmind în acest sens proces-verbal de constatare, care va fi atașat la dosarul contestației aflat în curs de soluționare.

 Direcția de specialitate va verifica existența excepțiilor de procedură și mai apoi a celor de fond, înainte de a proceda la soluționarea pe fond a contestației.

 Contestatorul poate solicita susținerea orală a contestației fie în cuprinsul acesteia, fie prin cerere separată, o singură dată în cadrul procedurii de soluționare a contestației. Contestatorul va putea aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestației și documente prin care înțelege să își probeze afirmațiile. Susținerile contestatorului și ale reprezentantului autorității emitente a deciziei atacate vor fi consemnate într-o minută ce va fi anexată la dosarul contestației. Pentru acuratețea consemnărilor, cu acceptul contestatorului și al reprezentantului autorității emitente a deciziei, discuțiile pot fi înregistrate pe suport audio.

 În soluționarea contestației, direcția de specialitate se pronunță prin decizie.

 Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

• Erorile materiale din deciziile de soluționare a contestațiilor pot fi îndreptate de către direcția de specialitate la inițiativa acesteia, a autorității emitente sau a contestatorului.

 Decizia de soluționare a contestației care corectează erori materiale va fi comunicată atât structurii de specialitate, cât și contestatorului.

ATENŢIE! Precizările privind depunerea contestaţiei nu se aplică contestațiilor depuse împotriva deciziilor emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, instituită în baza OMFP nr. 219/2016 (ordin care, de altfel, urmează a fi înlocuit, de la 1 ianuarie, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2482/2017).

Documentar

Codul fiscal

Respingerea cererii de autorizare a antrepozitului vamal

Art. 366.

(2) În cazul în care autoritatea competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

(3) Soluționarea contestațiilor se realizează de către structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central.

Anularea, revocarea și suspendarea autorizației de antrepozit fiscal

Art. 369.

(5) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizației pentru un antrepozit fiscal la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.

Destinatarul înregistrat

Art. 374. – Respingerea cererii de autorizare ca destinatar înregistrat

(2) În cazul în care autoritatea antrepozitelor fiscale a respins cererea de autorizare a unui destinatar înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

Revocarea autorizației de destinatar înregistrat

Art. 377. 

(4) Destinatarul înregistrat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.

Expeditor înregistrat

Art. 382. 

(2) În cazul în care autoritatea antrepozitelor fiscale a respins cererea de autorizare a unui expeditor înregistrat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

art. 385 alin. (4)

Revocarea autorizației de expeditor înregistrat

Art. 385. 

(4) Expeditorul înregistrat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ. Alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 3/2017 la 24/07/2017

Respingerea cererii de autorizare ca importator autorizat

Art. 390. 

(1) Respingerea cererii de autorizare se comunică în scris, odată cu motivele luării acestei decizii.

(2) În cazul în care autoritatea antrepozitelor fiscale a respins cererea de autorizare a unui importator autorizat, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, conform prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

Revocarea autorizației de importator autorizat

Art. 393. 

(4) Importatorul autorizat nemulțumit poate contesta decizia de revocare a autorizației la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.

(5) Contestarea deciziei de revocare a autorizației de importator autorizat nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluționării contestației în procedură administrativă.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here