Întrebare: Cum se reflectă în contabilitate răscumpărarea propriilor acţiuni?

Răspunsul specialistului 

1. Temeiul legal: Unei societăţi i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) autorizarea dobândirii propriilor acţiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va stabili condiţiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă şi maximă;

b) valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacţia poate avea ca obiect doar acţiuni integral liberate;

d) plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.

Dacă acţiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaţilor societăţii, acţiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

2. Procedura contabilă. În contabilitate răscumpărarea propriilor acţiuni se reflectă:

(a) răscumpărarea propriilor acţiuni:

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

=

5121. Conturi la bănci în lei

 

(b) anularea acţiunilor proprii:

– în situaţia în care există pierderi:

%

=

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

1012. Capital subscris vărsat

668. Alte cheltuieli financiare

 

– în situaţia în care există câştiguri:

1012. Capital subscris vărsat

=

%

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

768. Alte venituri financiare

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim:  hotărârea AGA, act adiţional la actul constitutiv, situaţii de calcul, situaţii juridice, extrase de la registrul comerţului, situaţii privind valoarea nominală a acţiunilor proprii dobândite de societate, notele contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care implică răscumpărarea propriilor acţiuni, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here