Întrebare. Cum se realizează repartizarea interimară a dividendelor? Mulțumesc. 

Răspuns. 

1. Temeiul legal. Disciplina operațiunilor contabile la o persoană juridică este stabilită prin Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

2. Analiza operațiunii. Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Posibilitatea repartizării interimare de dividende a apărut ca urmare a legiferării Legii nr. 163/2018, în anumite limite și cu anumite interdicții.

 • Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se  reflect în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.
 • Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.
 • Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividend trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmărire cu operarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
 • Persoanele juridice care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare.
 • Situațiile financiare interimare întocmite cu scopul repartizării trimestriale a dividendelor sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.
 • Situațiile financiare interimare întocmite cu scopul repartizării trimestriale a dividendelor sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori. 

3. Documentele care probează operațiunea. Din punct de vedere al documentelor justificative, ca şi înscrisuri probatoare vorbim despre: hotărârea AGA, note efectuate de experți, note de calcul, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Procedura de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare. Din punct de vedere contabil, regulile arată că dividendele datorate acționarilor/asociaților se contabilizează în contul 457„Dividende de plată”. 

Operațiunile contabile se reflectă astfel:

 • dividendele repartizate trimestrial conform situațiilor financiare interimare în cursul exercițiului financiar: 461.Debitori diverși/analitic SFI = 457.Dividende de plată/analitic SFI;
 • plata aferentă dividendelor repartizate conform situațiilor financiare interimare: 457.Dividende de plată/analitic SFI = 5121. Conturi la bănci în lei;
 • impozitul reținut la sursă pentru dividendele repartizate trimestrial conform situațiilor financiare interimare: 457.Dividende de plată/analitic SFI = 446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate/analitic SFI;
 • plata aferentă impozitului reținut la sursă pentru dividendele repartizate conform situațiilor financiare interimare: 446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate/analitic SFI  = 5121. Conturi la bănci în lei;
 • regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale (distribuirea profitului la dividende): 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită = 457.Dividende de plată;
 • regularizarea dividendelor repartizate trimestrial: 457.Dividende de plată  = 461.Debitori diverși/analitic SFI;
 • dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale: 5121. Conturi la bănci în lei = 461.Debitori diverși/analitic SFI; 

Notă: În data de 27 august 2018, Ministerul Finanțelor Publice a publicat un proiect de act normativ, potrivit căruia entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar, evidențiază acea repartizare în noul cont contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”. Operațiunile contabile, potrivit noului proiect de act normativ, sunt:

 • Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar: 463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar = 456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul;
 • Suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale: 457. Dividende de plată  = 463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar;
 • Sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate: 5121. Conturi la bănci în lei = 463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar. 

5. Controlul operațiunii. Persoana care exercită verificarea operațiunii trebuie să manifeste prudenţă. Se verifică legislația aplicabilă, deciziile AGA, calculele experților, modul de reflectare în evidențele contabile. Se urmărește să fie concordanță între aceste elemente.

La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operațiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanța contabilă și corelațiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanța de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri.

Pentru a minimiza potențialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor, care să confirme: (i) siguranța existenței dreptului legal a efectua tranzacția; (ii) siguranța perioadei de generare şi exigibilitate a operațiunilor din care rezultă soldurile conturilor; (iii) siguranța întocmirii şi prezentării corecte în documentele contabile ale entității. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că operațiunile sunt reflectate corect în contabilitate, în concordanță cu realitatea economică, întocmai cu prevederile legale aplicabile.  

6. Regim sancţionatoriu. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

În mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entității în cauză, nerespectarea reglementărilor privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor în perioada la care se referă se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

7. Formalitățile procedurale. Este necesară a fi aprobată o procedură aplicabilă în cazul repartizării interimare a dividendelor. Aprobarea procedurii cade în sarcina administratorului societății. Se recomandă ca procedura să detalieze fluxul operațiunilor, contabilizarea acestora la nivelul entității în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităților persoanelor implicate. Administratorul societății trebuie să se asigure că procedura contabilă în cauză este adecvată în toate elementele constitutive şi se aplică în mod competent şi consecvent.

Temei legal:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de Legea nr. 163/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here