Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrarilor de stare civilă. În conformitate cu prevederile art.61 alin (1), din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,”rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate”.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmită conform anexei, însoţită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Ofiţerul de stare civilă delegat, care primește cererea o înregistrează și, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor precum și cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei, o prezintă spre aprobare primarului localităţii.

După aprobarea referatului și emiterea dispoziției de către primar, ofițerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreună cu un exemplar al dispoziției de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul).

Ofițerul de stare civilă delegat, care primește copia dispoziției prin care s-a aprobat cererea de rectificare și certificatul de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage și se transmite primăriei emitente, în vederea anulării și a efectuării mențiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica “certificate eliberate”.

La rubrica “mențiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat, se înscriu numărul și data dispoziției primarului unității administrativ – teritoriale care a emis-o, precum și conținutul rectificării.

ANEXA

Verificat identitatea solicitantului                                           Înregistrat la nr….

Ofiţer de stare civila                                                             din……….201….

L.S.

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul …………………., fiul lui ………………………….şi al ……………………., domiciliat în ……………………………………………., str./satul ………………… nr. ……, bloc …….., (comuna, oraşul, municipiul) scara ……, et. ……,…………ap. ….., judeţul ……………, titular al cărţii/ buletinului de identitate seria ……………. nr. ……….., eliberată de ……………………,

Vă rog să binevoiţi a-mi aproba rectificarea actului de ………….., nr.………….. din…………. înregistrat la primaria com./oraş/mun…………

judeţul……………., privind pe……………………….în sensul ca la rubrica……………………….. să se treacă………………….în loc de……………………, cum din eroare s-a înregistrat.

La prezenta cerere anexez copii de pe următoarele acte:

care pot fi folosite în sprijinul cererii mele.

Data …………………..                                                Semnătura …………….

Domnului primar al ……………….., judeţul ………………. .

Sursa: DEPABD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here