Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, prevăzută în Codul de procedură fiscală, tratează despre condiţiile de acordare şi de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată, modificarea deciziei de eşalonare şi renunţarea la eşalonarea la plată

Condiţii de acordare a eşalonării la plată

Pentru acordarea unei eşalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal.

Tot la condiţii, procedura prevede ca solicitantul să nu se afle în procedura insolvenţei, să nu se afle în dizolvare şi să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

Obligaţia de a constitui garanţii prevăzută în Codul de procedură fiscală, se aplică începând de la 1 ianuarie anul acesta, în condiţiile pe care le vom vedea mai jos. De reţinut, de la început, precizarea că, în situaţia debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii. În acest caz, penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate NU se amână la plată şi se includ în eşalonare.

ATENŢIE! Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 

Cererea de acordare a eşalonării la plată

Cererea de acordare a eşalonării la plată, denumită în continuare cerere, se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală. După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii sau în cel mult 10 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Certificatul de atestare fiscală are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării.

Modul de soluţionare a cererii. Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz. Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. După eliberarea certificatului de atestare fiscală şi, după caz, punerea de acord a sumelor, organul fiscal verifică încadrarea cererii în prevederile prezentului capitol şi comunică debitorului decizia de respingere sau acordul de principiu privind eşalonarea la plată, după caz. 

Garanţiile

În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, debitorul trebuie să constituie garanţii. La cererea temeinic justificată a debitorului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.

DE REŢINUT! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, NU este necesară constituirea de garanţii.

Prin acordul de principiu organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare la plată, data până la care este valabilă garanţia în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada de eşalonare la plată şi a procentului de până la 16% din sumele eşalonate la plată, corespunzător perioadei de eşalonare.

Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:

  • pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;
  • pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;
  • pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;
  • pentru eşalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.

Prin excepţie, garanţiile constituite prin mijloace băneşti consemnate pe numele debitorului la dispoziţia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului, sau prin  scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.

În scopul constituirii garanţiei sub forma sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului, dacă bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.

În scopul constituirii garanţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, valoarea acestor bunuri trebuie să acopere obligaţiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum şi sumele eşalonate la plată ale debitorului, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.

ATENŢIE! Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată.

Pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat, la cererea debitorului. În acest caz, procentajul suplimentar al garanţiei care se ia în calcul la stabilirea valor
ii garanţiei este cel în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanţiei, corespunzător perioadei de timp rămase din eşalonarea la plată acordată. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here