Parlamentul a aprobat, recent, amendamente la Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Modificările şi completările au fost aprobate prin Legea nr. 176/2019publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828/2019, în vigoare de la 14 octombrie a.c. 

Potrivit reglementărilor în forma modificată, societățile agricole se pot reorganiza prin transformare, în condițiile prezentei legi, în una dintre formele societare prevăzute și reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe acest text, reţinem precizarea că transformarea se face «în condiţiile prezentei legi», şi nu generic, «în condiţiile legii», aşa cum se prevedea în forma anterioară. Pentru aplicare, sunt introduse în Legea nr. 36/1991 dispoziţii noi, astfel:

Acte şi formalităţi. Cererea având ca obiect transformarea societății agricole în societate, înmatricularea în registrul comerțului și radierea din registrul societăților agricole, însoțită de toate datele și înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condițiilor pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului se depune la judecătoria în circumscripția căreia își are sediul societatea agricolă.

Cererea depusă la judecătorie se soluționează prin încheiere.

În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a încheierii, actele – inclusiv încheierea rămasă definitivă – se comunică oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia și-a stabilit sediul social societatea constituită prin transformare, în vederea înmatriculării în registrul comerțului.

Reorganizarea prin transformare se realizează concomitent cu înființarea în locul societății agricole a unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990.

Drepturile și obligațiile societății agricole care și-a încetat existența se transferă în totalitate în patrimoniul societății care se înființează pe baza Legii nr. 31/1990.

Adunarea generală a societății agricole aprobă transformarea acesteia în societate, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990.

Cu cel puțin o lună înainte de data desfășurării adunării generale, care urmează să se pronunțe asupra proiectului de transformare, organele de conducere ale societății agricole pun la dispoziția asociaților, la sediul societății, următoarele documente:

a) proiectul de transformare;

b) dacă este cazul, raportul expertului desemnat de organele de conducere ale societății agricole;

c) dacă este cazul, situațiile financiare.

La societățile agricole care se transformă în societăți, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea unor autorizații, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății agricole, se va desemna , un expert evaluator. Acesta întocmește un raport de evaluare a fiecărui bun aportat și stabilește numărul și valoarea acțiunilor/părților sociale acordate corespunzător.

Raportul cuprinde, între altele, rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar, drepturile conferite de societate deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora, modul de circulație a părților sociale sau a acțiunilor existente, cu respectarea dreptului de preferință al asociaților, în condițiile Legii nr. 31/1990, pentru o perioadă de 5 ani de la constituirea noii societăți.

Asociații societății agricole care dețin părți sociale la data transformării devin asociați/acționari la societatea transformată.

ATENŢIE:

– „Asociatul care nu dorește să fie în continuare asociat în noua societate primește contravaloarea titlurilor sale de participare de la ceilalți asociați.

Contractele încheiate pentru terenurile agricole, proprietatea asociaților, aduse pentru folosință în societatea agricolă, se reziliază anterior transformării acesteia în societate. Asociații pot arenda terenul agricol societății transformate pe bază de contract, în condițiile legii. 

Dispozițiile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, precum și cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here