REZUMAT. Unităţile care, până la 31 decembrie 2017, repartizează profitului contabil net din anii precedenţi, se vor înregistra cu obligaţii bugetare mai mici cu până la 66% faţă de cele datorate în cazul în care acelaşi profit contabil net din anii precedenţi se repartizează după 1 ianuarie 2018.

Nota autorului: Acest articol a stârnit un mare interes pentru numeroşi contribuabili şi organe fiscale. Din cauza „numeroaselor prevederi stil suveică din Codul fiscal”, care trebuie puse cap la coadă pentru a înţelege COTA cu care se datorează, în anii 2017 şi 2018 impozitul şi contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende, există controverse, neclarităţi şi confuzii cu privire la aceste cote. Pentru a clarifica aceste probleme, pe bază de temei legal, am procedat la refacerea acestui articol, redat în cele ce urmează.

Reducerea, cu până la 66%, a obligaţiilor fiscale se poate realiza numai de unităţile care au nerepartizat profit contabil net din anii precedenţi şi îl repartizează până la 31 decembrie 2017

Numeroase unităţi nu procedează, după încheierea fiecărui an fiscal, la repartizarea profitului contabil net, ci hotărăsc, în adunarea generală, înregistrarea acestuia în creditul contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 121 „Profit şi pierdere” = 117 „Rezultatul reportat”.

Profitului contabil net repartizat şi înregistrat în creditul contului 117 „Rezultatul reportat” se poate ţine oricât de mult în acest cont întrucât legea nu limitează această perioadă de timp.

În asemenea situaţii, în anul în care se preia profitul contabil net din contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 117 „Rezultatul reportat” = 457 „Dividende de plată”, operaţiune care poate avea loc şi după 10 – 15 ani, sau mai mult, se aplică principiul general, stabilit prin Codul fiscal, conform căruia dividendele repartizate într-un an se impozitează cu cota de impozit din ziua, luna, anul în care profitul contabil net a fost repartizat pentru dividende:

1) indiferent de anul din care provin (indiferent de anul în care au fost obţinute);

2) indiferent de anul în care au fost înregistrate în evidenţa financiar–contabilă;

3) indiferent de anul în care se vor plăti efectiv;

4) indiferent de perioada în care au fost înregistrate şi ţinute (în aşteptare) în contul 117 „Rezultatul reportat”.

De menţionat şi faptul că, prin art. I pct. 39 şi art. III din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul oficial  nr. 885 din 10 noiembrie 2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, la articolul 133, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9) – (12), alineatele (9) având următorul cuprins (sublinierea ne aparţine):

„(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului”.

În cazul veniturilor din dividende, „data realizării venitului” este ziua, luna, anul în care profitul contabil net a fost repartizat pentru dividende.

Exemplu: Profitului contabil net aferent anului 2012 a fost repartizat şi înregistrat în creditul contului 117 „Rezultatul reportat”.

Cazul 1. În luna decembrie a anului 2017 se preia profitul contabil net din contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 117 „Rezultatul reportat” = 457 „Dividende de plată”, caz în care:

1) data realizării venitului din dividende este luna decembrie a anului 2017;

2) venitul din dividende se supune:

2.1) CASS cu cota de 0%, în baza art. 176, alin. (7);

2.2) impozitului pe venit cu cota de 5%, în baza art. 97, alin. (7).

Exemplu pentru cazul 1.

Dividendele brute cuvenite persoanei fizice = 10.000 de lei.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cu cota de 0% = 0 lei.

Impozitul pe dividende, cu cota de 5% (Iz.dv.) = 10.000 x 5% = 500 de lei.

Total obligaţii bugetare = 0 + 500 = 500 de lei.

Cazul 2. În luna ianuarie a anului 2018 se preia profitul contabil net din contului 117 „Rezultatul reportat”, prin articolul contabil 117 „Rezultatul reportat” = 457 „Dividende de plată”, caz în care:

1) data realizării venitului din dividende este luna ianuarie a anului 2018,

2) venitul din dividende se supune:

2.1) CASS cu cota de 5%, în baza art. 97, alin. (7),

2.2) impozitului pe venit cu cota de 10%, în baza art. 97, alin. (7).

Exemplu pentru cazul 2.

Dividendele brute cuvenite persoanei fizice = 10.000 de lei.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cu cota de 5% = 500 lei.

Impozitul pe dividende, cu cota de 10% (Iz.dv.) = 10.000 x 10% = 1.000 de lei.

Total obligaţii bugetare = 500 + 1.000 = 1.500 de lei.

Concluzia în această speţă: unităţile care, până la 31 decembrie 2017, repartizează profitului contabil net din anii precedenţi, se vor înregistra cu obligaţii bugetare mai mici cu până la 66% faţă de cele datorate în cazul în care acelaşi profit contabil net din anii precedenţi se repartizează după 1 ianuarie 2018.

Concluzia cu caracter general. Acest exemplu confirmă încă o dată, şi tot mai mult, faptul că:

  • instabilitatea legislativă, pe cât de fluctuantă, pe atât de dăunătoare pentru întreaga societate, continuă să fie la cote alarmante.
  • agenţii economici trebuie să acorde o mare atenţie valorificării prevederilor legale frecvent fluctuante, confuze, neclare, interpretabile diferit, uneori chiar contradictoriu, pe seama cărora pot să-şi reducă substanţial obligaţiile fiscale, precum în acest exemplu cu până la 66%.*

Din cauză că sunt neclarităţi cu privire la cotele cu care se datorează, în anii 2017 şi 2018, (1) impozitul şi (2) contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) de persoanele fizice care realizează venituri din dividende, se impune prezentarea acestora pe bază de temei legal.

Aceste neclarităţi sunt generate, în special la începutul anului 2018, ca urmare modificărilor, pe cât de numeroase (cu sute de articole, alineate, litere, puncte etc. modificate, completate, abrogate, noi introduse), pe atât de importante, aduse Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2018, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Cotele cu care se datorează, în anii 2017 şi 2018, impozitul şi contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende

Cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017

Prin Codul fiscal se prevede clar, precis, la modul imperativ şi printr-un singur articol (caz mai rar întâlnit în Codul fiscal) că, în anul 2017, dividendele repartizate persoanelor fizice se impozitează cota de 5%, cotă prevăzură prin art. 97, alin. (7), prin care se dispune:

 „Art. 97. Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii […]

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.”.

Cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2018

Începând cu 1 ianuarie 2018, veniturile sub formă de dividende repartizate persoanelor fizice, se impun cu cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Prin Codul fiscal nu se prevede expres cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice începând cu 1 ianuarie 2018; aceasta rezultă din parcurgerea, prin „însăilarea stil suveică fiscală”, a următoarelor prevederi legale: art. 61, lit. d); art. 64, alin. (1), lit. d); art. 91, lit. a) – e); art. 97, alin. (7).

Confuzia gravă care se face de numeroase persoane în stabilirea cotei cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice, în anul 2018, este generată şi de reglementarea acesteia prin mai multe articole cu prevederi contradictorii, precum:

  • prin art. 64, care stabileşte „regula generală”, se prevede că veniturile din investiţii (care includ şi veniturile din dividende) se impozitează cu cota de 10%;
  • prin art. 97 alin. (7), prin care se stabileşte o „excepţie de la regula generală”, se dispune că veniturile sub formă de dividende, se impun cu o cotă de 5%.

Cota cu care se calculează CASS din dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017

Prin art. 176 din Codul fiscal, forma în vigoare până la 31.12.2017, se reglementează clar, precis, la modul imperativ şi printr-un singur articol de lege (caz mai rar întâlnit în Codul fiscal) cota cu care se calculează CASS din dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017:

„Art. 176. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii

[…] (7) Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).”.

Concluzia: prin art. 176 alin. (7) din Codul fiscal se dispune clar, precis şi la modul imperativ că, până la 31.12.2017, se acordă scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii, cu condiţia ca persoanele respective să realizeze cel puţin unul din veniturile de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), respectiv:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;

b) venituri din pensii;

c) venituri din activităţi independente;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică;

g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; i) indemnizaţii de şomaj;

j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;

k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001;

l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Cota cu care se datorează contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anul 2018 

Fără a se prevedea expres care este contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru veniturile din dividende obţinute în anul 2018, din parcurgerea, prin „însăilarea în stil suveică fiscală”, a prevederilor legale menţionate mai sus, se deduce că, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele fizice care realizează venituri din dividende datorează contribuţia de sănătate cu cota de 10%.

Începând cu 1 ianuarie 2018, principalele prevederi din Codul fiscal care trebuie avute în vedere în stabilirea cotei cu care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende sunt: art. 153, alin. (1), lit. a) – d); art. 154; art. 155, alin. (2), lit. d); art. 156; art. 1701, alin. (1); art. 174, alin. (1) şi alin. (2).

Sinteza

  • cotelor cu care se datorează impozitul şi contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anii 2017 şi 2018, şi
  • a temeiului legal prin care se stabilesc aceste cote.

Impozitul/CASS

Cota

Temeiul legal:

Impozitul, în 2017

5%

în art. 97, alin. (7)

Impozitul, în 2018

%

art. 61, lit. d); art. 64, alin. (1), lit. d); art. 91, lit. a) – e); art. 97, alin. (7)

CASS, în 2017

scutit

art. 176, alin. (7).

CASS, în 2018

10%

art. 153, alin. (1), lit. a) – d); art. 154; art. 155, alin. (2), lit. d); art. 156; art. 1701, alin. (1); art. 174, alin. (1) şi alin. (2).

 

„Cine are minte, să ia aminte!”, „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3) şi să procedeze conform adevărului axiomatic exprimat de celebrul economist J.M. Keynes în citatul „Evitarea impozitelor este singura ambiţie intelectuală în urma căreia te mai simţi răsplătit”.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Este gresit calculul in exemplul 1. Cass se datoreaza in cota de 10 % aplicata la venitul ales care nu poate fi mai mic de salariul minim brut. Deci 10 % x 1,900 lei = 190. De unde a ajuns autorul la concluzia ca CASS este 5 % la venitul realizat?

  2. Buna dimineata. Pentru dividendele obtinute in 2018, inteleg din ordonanta “revolutionara” ca daca sunt sub 12 salarii minime brute nu se achita Contributia la Sanatate in cota de 10% iar daca sunt mai mari, INDIFERENT CAT DE MARI(si 2000000 lei), se datoreaza CASS 10% la baza de 12 salarii minime brute!!! Dvs spuneti altfel!!???

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here