Prin ordin al preşedintelui ANAF a fost reglementată administrarea contribuabililor mijlocii, cu precizări privind criteriile de selecţie pentru această categorie.

Reglementarea este dată prin OpANAF nr. 3649/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 952/2015 şi care va intra în vigoare la 1 februarie anul acesta. De la aceeaşi dată se abrogă OpANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 728/2013, cu modificările ulterioare.

Administrarea fiscală încadrează aici, prin criteriul de selecţie:

  • persoane juridice române, înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  • regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, inclusiv institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. Administrarea se face în funcţie de domiciliul fiscal, aflat în raza teritorială a judeţelor aparţinând regiunii sau a municipiului Bucureşti.
  • contribuabili nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, precum şi membrii aparţinând grupului fiscal unic, indiferent dacă aceştia îndeplinesc sau nu criteriul de selecţie, şi al cărui reprezentant este contribuabil mijlociu.

Criteriul de selecţie

Contribuabilii mijlocii sunt selectaţi potrivit criteriului de bază reprezentat de cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.

Criteriul de selecţie se poate actualiza anual, prin ordin al preşedintelui ANAF.

Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, cifra de afaceri se calculează pe baza datelor înscrise în deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de contribuabili în anul anterior celui în care se efectuează actualizarea.

NU vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii: instituţiile publice, precum şi contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Listarea contribuabililor mijlocii

Lista nominală a contribuabililor mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a MFP – portalul ANAF.

Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat.

Contribuabili în situaţii speciale

Se supun administrării fiscale în condiţiile prevăzute de acest ordin şi contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu.

Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.

Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de către Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Contribuabilii mijlocii aflaţi în procedura insolvenţei vor fi scoşi din administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale centrale care au competenţă în administrarea acestora.

Delistarea din categoria contribuabililor mijlocii

Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie vor fi scoşi din administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, după 3 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc acest criteriu de selecţie, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Contribuabilii delistaţi vor fi  notificaţi de adminitraţia fiscală.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here