20 Aprilie, 2019

Cum se obţine statutul de organizaţie de utilitate publică?

Prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 541/2014, se recunoaşte Uniunea Juriştilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

Reglementarea statutului de utilitate publică, acordat asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, a fost introdusă, prin Legea nr. 145/2012, în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Folosim acest prilej pentru a arăta ce presupune acest statut.

O asociaţie, fundaţie sau federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

- activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;

- funcţionează de cel puţin trei ani şi a realizat o parte dintre obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;

- prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii trei ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;

- deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;

- face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;

- face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.

În sensul O.G. nr. 26/2000, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Procedura în vederea obţinerii statutului de utilitate publică

Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea.

Cererea de recunoaştere a acestei calităţi trebuie să fie însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate anterior, de următoarele documente:

- copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;

- copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;

- dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;

- copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;

- numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.

- situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii trei ani de activitate;

- lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor;

- copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.

Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoaşterea. În caz contrar, aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii, precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei.

Drepturi şi obligaţii

Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:

- dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică;

- dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

- obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;

- obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;

- obligaţia de a publica, în extras, în termen de trei luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Recunoaşterea utilităţii publice incumbă asociaţiei sau fundaţiei următoarele obligaţii:

- obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;

- obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;

- obligaţia de a publica, în extras, în termen de trei luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Retragerea statutului de utilitate publică

Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată.

În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una ori mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaştere a utilităţii publice, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei.

Retragerea intervine şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor specifice menţionate mai sus.

Patrimoniu

În evidenţele contabile ale asociaţiei sau fundaţiei se vor înregistra separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici. În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.

În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociaţiei sau fundaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor generale ale O.G. nr. 26/2000 (vezi caseta foto de mai jos).

utilitate publicaOG262000

Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu