Întrebare: În cazul hotărârii adunării generale a acţionarilor, care este procedura care trebuie aplicată în contabilitate pentru acoperirea pierderilor contabile anterioare?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Acoperirea sau soluţionarea pierderilor contabile realizate în anii anteriori din capitalul social reprezintă în fapt o operaţiune de „curăţare” a capitalurilor proprii. Tranzacţia se poate realiza numai în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor în cazul societăţilor pe acţiuni, respectiv a asociaţilor în cazul societăţilor cu răspundere limitată. De asemenea, această operaţiune presupune modificarea actului constitutiv al entităţii şi determină implicit diminuarea capitalului social.

Pentru reducerea capitalului social, cadrul legal prevede procedee diferite, în funcţie de cauza care impune reducerea capitalului social. Dacă reducerea capitalului social este determinată de pierderi ale capitalului social, reducerea capitalului social se poate realiza, potrivit art. 207 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prin micşorarea numărului de acţiuni sau părţi social, reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale sau dobândirea propriilor acţiuni, urmate de anularea lor.

  • Micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale constă în micşorarea acţiunilor sau părţilor sociale cu păstrarea valorii nominale a acestora. Ca urmare, se va micşora în mod corespunzător numărul acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de fiecare asociat.
  • În cazul în care se optează pentru reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale,  valoarea nominală a fiecărei acţiuni sau părţi sociale se va reduce în mod corespunzător iar noua valoare se va inscripţiona pe vechile acţiuni sau părţi sociale.
  • În cazul în care se optează pentru dobândirea propriilor acţiuni, urmate de anularea lor, societatea poate dobândi un număr determinat de acţiuni proprii, integral liberate, cu scopul de a reduce capitalul social, prin anularea lor (se aplică numai excepţional).

Dacă reducerea capitalului social nu este determinată de pierderi, capitalul social se poate reduce prin:

  • scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsăminte datorate; în cazul în care capitalul social subscris nu a fost integral vărsat, reducerea capitalului social se poate realiza prin scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele neefectuate;
  • restituirea către asociaţi a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
  • alte procedee. 

2. Procedura contabilă. Reflectarea în contabilitatea a hotărârii adunării generale a acţionarilor sub aspectul amortizării capitalului:

1012. Capital social subscris vărsat = 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea de acoperire a pierderilor contabile realizate în anii anteriori din capitalul social se realizează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, a actului constitutiv actualizat, extras din registrul de părţi sociale/acţiuni, precum şi a altor documente similare. 

4. Listă de verificări. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, se supune verificării fiecare document care a stat la baza realizării operaţiunii de acoperirea sau soluţionarea pierderilor contabile. Fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, matricea responsabilităţilor.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here