Întrebare: Cum se înregistrează în contabilitate contractarea unui credit bancar pe termen scurt?

Răspunsul specialistului

 1. Temeiul legal.  

O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. (punctul 360 alin. (1) din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

Conturile la bănci cuprind creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional. Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz. (punctul 302 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

În ceea ce priveşte împrumuturile clasificate ca datorii curente, dacă următoarele evenimente au loc între finalul perioadei de raportare şi data când situaţiile financiare sunt autorizate pentru emitere, acele evenimente sunt prezentate ca evenimente ce nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare:  refinanţarea pe termen lung; rectificarea unei încălcări a unui acord de împrumut pe termen lung; şi acordarea de către creditor a unei perioade de graţie pentru a rectifica o abatere dintr-un acord de împrumut pe termen lung care se termină la cel puţin douăsprezece luni după perioada de raportare. (punctul 363 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).

2. Procedura contabilă.

Se reflectă contractarea creditului, conform contractului de credit şi extrasului de cont:

5121. Conturi la bănci în lei / BCR

=

5191. Credite bancare pe termen scurt / BCR

200.000 lei

Se reflectă dobânda de plătit, lunar până la restituirea integrală a creditului, conform contractului de credit şi graficului de rambursare:

666. Cheltuieli privind dobânzile

=

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt / BCR

1.000 lei

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt / BCR

=

5121. Conturi la bănci în lei / BCR

1.000 lei

Se reflectă rambursarea creditului, lunar până la restituirea integrală a creditului, conform contractului de credit şi graficului de rambursare:

5191. Credite bancare pe termen scurt / BCR

=

5121. Conturi la bănci în lei / BCR

16.666 lei


3. Lista documentelor justificative
. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contractele de credit, documentele de negociere,  situaţiile de calcul, extrasele de cont, graficele de rambursare, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”. 

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu inscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din contractarea unui credit bancar pe termen scurt, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată in mod consecvent. 

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. Prin credit/împrumut se înţelege orice convenţie încheiată între părţi care generează în sarcina uneia dintre părţi obligaţia de a plăti dobânzi şi de a restitui capitalul împrumutat.

Pentru determinarea gradului de îndatorare, în capitalul împrumutat se includ şi creditele/împrumuturile cu termen de rambursare peste un an pentru care, în convenţiile încheiate, nu s-a stabilit obligaţia de a plăti dobânzi. În capitalul împrumutat se includ şi creditele/împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în situaţia în care există prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curentă, însumată cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor/împrumuturilor pe care le prelungesc, depăşeşte un an. În acest caz, impozitul pe profit se recalculează şi pentru perioada de rambursare anterioară prelungirii. (art. 27 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).


Temei legal

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here