Întrebare: Societatea “Farmaceutica de fier SA” achiziţionează pentru suma de 2.000.000 lei o clădire cu scopul de a fi închiriată terţilor. Costul de achiziţie presupune: costuri cu extrasul de carte funciară 400 lei, costuri cu operaţiunea de intabulare 10.000 lei şi costuri cu onorariul notarului 40.000 lei. Achiziţia se realizează prin intermediul unei agenţii imobiliare, contra unui comision de  2%. Societatea în cauză este  listată la bursă şi are contabilitate conformă IFRS.

Răspunsul specialistului: 

1. Temeiul legal.  

Speţa indică faptul că vorbim despre o investiţie imobiliară. Pentru investiţiile imobiliare se aplică prevederile IAS 40. În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare. În cadrul grupei 21 “Imobilizări corporale” se înregistrează distinct investiţiile imobiliare (contul 215 “Investiţii imobiliare”). Investiţiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost. Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40. (punctul 38 alin. (5), 43, 47 din Ordinul MFP nr. 1286/2012).

Conform IAS 40, investiţiile imobiliare sunt definite ca fiind acele proprietăţi imobiliare (teren sau clădire – sau parte a unei clădiri – sau ambele) deţinute (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii capitalului sau ambele, decât pentru a fi utilizate în producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri administrative sau  a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Proprietăţi imobiliare utilizate de posesor sunt proprietăţile deţinute (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizate în producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri administrative.

2. Procedura contabilă.

Se calculează costul investiţiei imobiliare, conform IAS 40. Costul investiţiei imobiliare = preţul de achiziţie a clădirii  (suma de 2.000.000 lei) + costuri cu extrasul de carte funciară (suma de 400 lei) +  costuri cu operaţiunea de intabulare (suma de 10.000 lei) + costuri cu onorariul notarului (suma de 40.000 lei) + costuri cu comisionul agenţiei imobiliare 2% (suma de 40.000 lei) = 2.090.400 lei.

Se reflectă costul investiţiei imobiliare, conform IAS 40:

2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost

=

404. Furnizori de imobilizări / Construct SA

2.090.400 lei

404. Furnizori de imobilizări / Construct SA

=

5121. Conturi la bănci în lei / CEC Bank

2.090.400 lei


3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contractul de achiziţie, documentele de negociere, factura, situaţiile de calcul, extrasele de cont, note contabile. 

4. Listă de verificări. Se verifică existenţa documentelor justificative, se verifică dacă toate documentele justificative sunt semnate şi aprobate în mod corespunzător, se verifică datele înscrise în documentele justificative, se verifică încrucişat informaţiile din documentele justificative, se verifică dacă datele din contabilitate reflectă datele din documentele justificative. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Soldul fiecărui cont contabil  din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri. 

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din tranzacţii cu imobiliare, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. 

6. Impact fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice. (art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here