Potrivit art.116 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale efectuează lucrările şi operaţiunile stabilite de lege, din competenţa lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judeţene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. Comisiile efectuează operaţiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale pe care le vor înainta comisiilor judeţene.

Într-o cauză aflată ân stare de judecată, a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate asupra prevederii legale de mai sus, precum şi în ce priveşte art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat “Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare” al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi ale art.5803 din Codul de procedură civilă. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale şi aduc atingere dreptului la un proces echitabil în măsura în care impun ca executarea silită a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materia fondului funciar să fie făcută “exclusiv potrivit procedurii de executare a obligaţiilor «de a face» intuitu personae, fără a da dreptul creditorului de a se adresa unui executor judecătoresc în vederea îndeplinirii efective a obligaţiilor”. Lipsind creditorul de acest drept, înseamnă să îi fie interzis accesul la una dintre etapele procesului, aşa cum este consacrat în art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi anume faza executării silite, cu consecinţa încălcării accesului la justiţie.

● Art. 5 alin. (3) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005, criticat de autorii excepţiei de neconstituţionalitate prevede că punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procesele funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achita până la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, urmând ca diferenţa să fie obţinută de executorul judecătoresc direct de la debitor, odată cu avansul achitat.

● Art. 5803 din Codul de procedură civilă, în vigoare la data soluţionării criticii de neconstituţionalitate, prevede următoarele:

“Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unei amenzi civile. Instanţa sesizată de creditor poate obliga pe debitor, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să plătească, în favoarea statului, o amendă civilă de la 200.000 lei la 500.000 lei, stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

Dacă în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligaţia prevăzută în titlul executoriu, la cererea creditorului, instanţa care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului va fixa suma datorată statului cu acest titlu, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; în acest din urmă caz, dispoziţiile art. 574 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Amenda civilă va putea fi anulată, în tot sau în parte, ori redusă, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu sau, după caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestaţie la executare.

Încheierile date în condiţiile prezentului articol sunt executorii şi se comunică din oficiu, prin grija grefierului de şedinţă, organelor fiscale competente în vederea executării silite, potrivit Codului de procedură fiscală.

Pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorii acesteia apreciază că textele legale criticate aduc atingere dreptului la un proces echitabil în măsura în care impun ca “executarea silită a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materia fondului funciar să fie efectuată exclusiv potrivit procedurii de executare a obligaţiilor «de a face» cu caracter strict personal, fără a da dreptul creditorului de a se adresa unui executor judecătoresc în vederea îndeplinirii efective a obligaţiilor”.

În concret, din examinarea notelor scrise ale autorilor excepţiei şi din argumentele acestora, Curtea a constatat că nu se formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate ci, în realitate, aceştia sunt nemulţumiţi de soluţia pronunţată de instanţa de judecată. Astfel, aşa cum rezultă din motivarea excepţiei, aceasta vizează aspecte ce ţin de modul de aplicare şi interpretare a prevederilor de lege atacate, care nu pot constitui însă criterii de neconstituţionalitate şi, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanţa de contencios constituţional.

Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate prin Decizia – definitivă şi general obligatorie – nr. 614/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 497 din 12 iulie 2011.

*

Câteva precizări pot fi utile pentru mai buna înţelegere a Deciziei prezentate.

Executarea obligaţiei de a face. Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere executorie, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Daunele cominatorii sunt impuse ca un mijloc de constrângere şi reprezintă suma de bani plătită de către debitor pentru fiecare zi (săptămână, lună) de întârziere până la executarea obligaţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here