Am avut, anterior, prilejul să discutăm despre planul de rambursare a datoriilor, ca una din formele procedurii de insolvenţă. Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice prevede şi procedura judiciară de insolvenţă prin lichidarea de active, despre care ne ocupăm în materialul de mai jos.

Legea nr. 151/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 464/2015 şi va intra în vigoare pe 26 decembrie anul acesta.

Deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active

Procedura de lichidare se deschide, de către instanţa judecătorească competentă, la cererea debitorului aflat în insolvenţă, la cererea oricăruia dintre creditori (dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive neimputabile debitorului) sau la cererea tuturor creditorilor (dacă planul nu a fost adus la îndeplinire din motive imputabile debitorului).

Procedura se deschide la cererea debitorului aflat în insolvenţă doar dacă situaţia sa financiară este iremediabil compromisă, dacă cererea sa de deschidere a procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsă de comisia de insolvenţă, dacă niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau, după caz, confirmat de instanţa judecătorească sau, în sfârşit, dacă planul de rambursare nu poate fi adus la îndeplinire din motive ce nu îi sunt imputabile.

Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de actele şi informaţiile specifice fiecăreia din cele trei situaţii de mai sus.

Instanţa analizează cererea şi, dacă constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, pronunţă o sentinţă de deschidere a procedurii de insolvenţă prin lichidare de active şi desemnează un lichidator, stabilindu-i şi onorariul.

Sentinţa de deschidere a procedurii se publică, de îndată, în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” şi se comunică debitorului şi creditorilor cunoscuţi.

Împotriva sentinţei se poate formula apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

Hotărârea judecătorească definitivă se publică, de îndată, în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”. În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de înlocuire, lichidatorul faţă de care s-a dispus înlocuirea va preda noului lichidator, pe baza unui proces-verbal, dosarul de insolvenţă.

Efectele deschiderii procedurii

Deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active are următoarele efecte:

a) debitorul nu îşi mai poate exercita dreptul de dispoziţie asupra bunurilor urmăribile şi veniturilor urmăribile din averea sa;

b) se suspendă de drept executările silite individuale împotriva averii debitorului, dacă suspendarea nu a operat anterior, ca efect al unei proceduri de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor;

c) se suspendă prescripţia dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanţelor acestora împotriva averii debitorului;

d) dacă procedura care se deschide la cererea debitorului aflat în insolvenţă sau la cererea oricăruia dintre creditori este suspendată de drept, în privinţa debitorului, până la rămânerea definitivă a sentinţei prin care s-a soluţionat cererea de eliberare de datorii, curgerea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată, cu excepţia creanţelor care beneficiază de cauze de preferinţă ale căror dobânzi şi alte accesorii se calculează conform actelor din care rezultă creanţa, în limita valorii bunului grevat de cauza de preferinţă. Dacă procedura insolvenţei prin lichidare de active a fost închisă în condiţiile art. 64 alin. (2) (vezi caseta foto), nu operează suspendarea curgerii dobânzilor, penalităţilor, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligaţiei de plată.

lichidare active
Sursa foto: Lege5.ro

ATENŢIE! Câteva precizări sunt de reţinut :

  • nu sunt supuse suspendării prevăzute la lit. b) măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.
  • dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, lichidatorul procedurii va trimite instituţiilor sau autorităţilor publice care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.
  • înscrierile în registrele de publicitate se realizează cu titlu gratuit.

Ai nevoie de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here