Conform O.G. nr. 89/2000, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri.
Ipotecile mobiliare, gajul mobiliar, precum şi orice alte operaţiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în arhivă în vederea efectuării publicităţii, se înscriu în arhivă prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de ipotecă mobiliară.

ROLUL ARHIVEI

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă. Înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Arhivei oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.  
Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de ipotecă în Arhivă constituie o simplă activitate administrativă, iar „personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de garanţie, concordanţa dintre avizul de garanţie şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.  
De asemenea, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce niciun efect.
Notă: A se vedea Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, aprobat prin H.G. nr. 802/1999.

ACCESUL LA ARHIVĂ

Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de ipotecă înscrise în Arhivă, accesul este liber. Orice persoană poate efectua o căutare în Arhivă despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori obţinerea unei autorizări prealabile de acces.
Pentru înscrierea în Arhivă a avizelor de ipotecă accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii acestora putând efectua înscrieri.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE OPERATOR

Conform O.G. nr. 89/2000, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, persoanele interesate vor înainta Autorităţii de Supraveghere următoarele documente:  
a) persoana fizică:  
1. cerere prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele sale de identificare, precum: numele, codul numeric personal, domiciliul, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, locul principalului punct de desfăşurare a activităţii etc.;  
2. certificatul de cazier judiciar emis de organele de poliţie;  
3. atributele de identificare şi certificatul de cazier judiciar ale directorului de arhivă desemnat, în cazul în care această atribuţie nu va fi îndeplinită de însăşi persoana fizică solicitantă;  
b) persoana juridică:  
1. o cerere semnată de persoanele care au calitatea de a o reprezenta legal, potrivit actelor constitutive, prin care îşi manifestă intenţia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde atributele de identificare a directorilor de arhivă şi a persoanei juridice, precum: denumirea, sediul, naţionalitatea, firma, contul bancar, numărul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal etc.;  
2. o copie certificată de pe actul constitutiv de la registrul comerţului, registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea şi funcţionarea pe teritoriul României a persoanei juridice;  
3. certificatul de cazier judiciar pentru directorul de arhivă şi pentru orice altă persoană fizică împuternicită să reprezinte persoana juridică în mod legal.
Persoanele fizice sau cele juridice vor ataşa la cererea de autorizare aprobarea organului competent pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, dacă pentru exercitarea unei activităţi de asemenea natură există obligaţia obţinerii unei astfel de aprobări.
Înscrierea şi vizualizarea datelor înregistrate în arhivă privind actele juridice se va face prin accesarea site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro.  
Notă: Pentru mai multe detalii în ceea ce priveşte criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă, a se vedea Instrucţiunile ministrului justiţiei nr. 3128/2003 privind ciriteriile de autorizare a operatorilor de arhivă.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

1. Orice creditor ipotecar (sau reprezentantul acestuia) care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie ori în format electronic (document TED) şi să-l depună/transmită unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.
Notă: Vezi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2034/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
2. Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora. Prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară completat şi cele cuprinse în contract şi, totodată, o verificare a valabilităţii actului juridic.  
Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii, se numeşte aviz de ipotecă.
Notă: Potrivit art. 186 din Legea nr. 71/2011, prin „gaj”, în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil, se desemnează toate garanţiile reale mobiliare care necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
Potrivit art. 902 alin. 2 pct. 15 din Codul Civil, gajul este supus notării în cartea funciară.  
Potrivit art. 2482 din Codul civil, publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizează fie prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului la arhivă. Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizează numai prin deţinerea acestora. Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, după caz, prin andosarea titlurilor.  
De asemenea, conform art. 2494 în ceea ce priveste publicitatea, prioritatea, executarea şi stingerea gajului, Codul Civil face trimitere la regulile aplicabile ipotecilor mobiliare.
––––––––––(P)––––––––––
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here