Este bine ca cei care ajung într-o asemenea situaţie să-şi cunoască drepturile, aşa cum sunt stabilite prin Legea specială nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, lege publicată în Monitorul oficial nr. 853/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca etape mari, expropriatorul aprobă, prin hotărâre de Guvern – sau prin hotărâre a autorităţii locale, după caz – indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor, sursa de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile.

Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta.


Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor
, precum şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afişarea acesteia la sediul consiliului local respectiv şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

ATENŢIE:
prin notificare se stabileşte şi termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.

Proprietarii imobilelor cuprinse în listă trebuie să se prezinte la sediul expropriatorului, în termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

Sumele individuale pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situaţia modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate, inclusiv în legătură cu stabilirea despăgubirii cerută de proprietari.
În 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor de mai sus, expropriatorul emite decizia de expropriere.
Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil.

ATENŢIE
la următoarele aspecte:
• acest titlu executoriu îi priveşte pe cei care urmează să fie expropriaţi, cât şi pe cei care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat;
• contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.
• decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termen pentru stabilirea justei despăgubiri, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii.

Transferul dreptului de proprietate
asupra imobilelor operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii.
În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.

Plata despăgubirilor
pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul.
La cererea comisiei de verificare, solicitantul are obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile de la solicitare. În caz contrar, comisia va consemna într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despăgubirea, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul, în condiţiile prezentei legi.
În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare,  expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.

ATENŢIE.
În cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice şi hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate.
În situaţia în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despăgubirea se va consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de moştenitor, certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă.
În situaţia în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptăţit să solicite informaţii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii
se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.

Contestaţiile.
Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii.

ATENŢIE.
Expropriatul nu poate, însă, contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.
În finalul acestei prezentări succinte, să mai menţionăm că, potrivit legii, actele juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii sunt lovite de nulitate absolută.
Dispoziţiile din lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994 (care dă reglementarea generală privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică), precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prevederilor Legii speciale nr. 255/2010.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

9 COMENTARII

 1. Cine plateste cheltuielile celor ‘nationalizati’ adica cheltuieli cu copii dupa acte proprietate, taxe postale, eventual cheltuieli de deplasare la sediul expropriatorului, etc ?

  Dupa ce Statul expropriaza pamantul cu 1,57 RON/m2 te mai pune sa-ti mai pierzi si banii si timpul.
  Practic e o masura dictatoriala nefiind vorba in nici un caz de ‘o justa si dreapta despagubire’ !

 2. Buna ziua
  Primaria Brasov, nu contribuie legal la stabilirea suprafetei de 384 mp existenti in CF. conform Raportului de expertiza realizat de catre expert autorizat in:
  – 296 mp reprezinta suprafata masurata construita si neconstruita din CF.
  – 88 mp, au fost expropriati in perioada 1951 – 1954 cand a fost amenajata str. Gheorghe Baritiu.Pe 52 mp din cei 88 mp s-a demolat partial o cladire cu parter plus etaj.
  In anul 2013, un expert autorizat nu sia terminat lucrarea, refuzand sa prezinte diferenta de 103 mp, la primarie pentru rezolvarea problemei privin exproprierea si nici nu a avut Declaratie pentru stabilirea limitei de proprietate, semnata de catre mine si domnia sa.
  In prezent, am depus Expertiza unui alt expert autorizat care, a luat in considerare schita imobilului din 1949 cand imobilul s-a vandut. A fost luata in considerare si pertajul proprietarilor din 1966, moment cand au facut partajul si cand a constatat ca 88 mp sunt trecuti in suprafata strazii amenajata.
  Au trecut 2 ani si eu nu primesc Autorizatie de constructive pentru amenajarea apartamentului 4 si mansardarea podului pe apartament in proprietate exclusive. Pe de alta perte, imi sunt refuzate drepturile privind exproprierea.
  Am disponibilitate pentru detalierea informatiilor, mai sus amintie.
  Cu considerate,
  Tudor Neda-Cojocaru

 3. bun, am inteles cum se expropiaza terenurile, casele si se despagubesc, dar pomii fructiferi, via care se afla pe terenurile expropriate conform legii cum se despagubeste?

 4. Unui liceu, i s-a recomstituit drept de proprietate pe 50 ha in baza lg 1/2000., deci proprietate privata a liceului.In urma unui control al Curtii de Conturi, s-a lasat ca masura, sa trecem suprafata liceului in domeniul public al UAT.Nu inteleg de ce, dar nici modalitate.Ma poate ajuta cineva? Multumesc!

 5. Inseamna ca Art.44 din Constitutia Romaniei e asa doar vorba goala.
  ” Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”

 6. Asta e o porcarie si cei mai multi prosti si aplauda. Ca deh… e pt. binele comun. Un drac, sau esti proprietar sau poate sa vina oricand sa te despagubeasca. Exact ca la comunisti. Si aia motivau cu binele intregii societati.
  Ajunge sa se vrea un parc public intr-un oras. Un parculet de cartier. Si te expropiaza.

 7. Suntem o Asociatie Sportiva si sa hotarat in HCL sa se exproprieze Sediul social in care ne desfasuram activitatea . Numai cladirea care se afla pe Baza Sportiva. Nu mai exista o alta cladire pe baza sportiva . Primaria are acest drept ? Acum cum ne mai desfasuram activitatea daca am ramas fara sediu social?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here