Procedura de vânzare prin licitaţie publică se declanşează de către executorul judecătoresc, dacă debitorul nu plăteşte datoria în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării.

În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului, procedura de vânzare prin licitaţie publică se va îndeplini pentru fiecare bun în parte.

Dispoziţiile din Codul de procedură civilă prevăd  că executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei. Stabilirea preţului se face prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor. 

Cum se face evaluarea imobilului urmărit?

Executorul judecătoresc stabileşte, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o comunică părţilor.

Totodată, executorul cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi sunt înştiinţaţi despre executare şi sunt citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.

Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii executorului. Depăşirea termenului duce la decăderea din dreptul de a formula această cerere. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari, dacă este cazul (vedeţi caseta de mai jos), precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.

 evaluare imobil executare silita

Sursa foto: Lege5.ro

La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.

Executorul se pronunţă de urgenţă, fără citarea părţilor, asupra cererii de expertiză, prin încheiere executorie, care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine expertului şi termenul în care trebuie depus raportul, respectiv cu 5 zile înainte de ziua fixată pentru vânzare. Onorariul provizoriu va fi depus de partea interesată, sub sancţiunea decăderii, în cel mult 5 zile de la comunicarea admiterii cererii de expertiză.

DE REŢINUT: O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.

Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile, inclusiv cele obţinute de executor pe baza demersurilor întreprinse pentru a obţine informaţii de la terţi.

Îndatorirea terţilor de a da informaţii

La cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt ţinuţi să declare întinderea obligaţiilor lor faţă de debitorul urmărit, eventuale modalităţi care le-ar putea afecta, sechestre anterioare, cesiuni de creanţă, subrogaţii, preluări de datorie, novaţii, precum şi orice alte acte sau fapte de natură să modifice conţinutul ori părţile raportului obligaţional sau regimul juridic al bunului deţinut.

De asemenea, la cererea executorului judecătoresc, instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate să îi comunice, de îndată, în copie, documentele, precum şi, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite, inclusiv codul numeric personal al persoanei supuse executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi informaţiile pe care le administrează potrivit legii.

Dacă cei sesizaţi nu dispun de informaţiile solicitate sau, după caz, refuză să le dea, Ministerul Public va întreprinde, la cererea executorului judecătoresc, diligenţele necesare pentru aflarea informaţiilor cerute, în special pentru identificarea entităţilor publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este acţionar ori asociat sau, după caz, deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de valoare susceptibile de urmărire silită.

ATENŢIE! Dispoziţiile din acest paragraf, cuprinse în alin. (3) al art. 659, devenit art. 660 în forma republicată, a fost declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 473/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 30/2014.

Executorul judecătoresc este obligat să asigure secretul informaţiilor primite, dacă legea nu prevede altfel. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisă cu desăvârşire, sub sancţiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terţe persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale.

În vederea obţinerii informaţiilor necesare executării, executorul judecătoresc are acces liber la cartea funciară, la registrul comerţului şi la alte registre publice care conţin date despre bunurile debitorului susceptibile de urmărire silită. Totodată, executorul judecătoresc poate solicita instanţei de executare acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here