Recent, a fost modificat şi completat Ordinul ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate. Amendamentele au fost aduse prin OMS nr. 814/2018, publicat în Monitorul oficial nr. 526 din data de 26 iunie

• Trimitere pentru transplant de organe. Se introduce o excepţie de la regula potrivit căreia trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătății numai pentru afecțiunile care nu pot fi tratate în țară, pe baza unei documentații medicale întocmite de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare direcții de sănătate publică.

Trimitere pentru transplant. Astfel, pe cale de excepție de la aceste prevederi, pot beneficia de finanțarea tratamentului în străinătate și bolnavii care necesită efectuarea de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană și care prezintă și patologii asociate ce nu permit efectuarea intervenției în centrele acreditate din România.

 Trimiterea copiilor între 0-1 an presupune doar întocmirea dosarului după diagnosticare, fără parcurgerea etapelor formale obligatorii.

 Depunerea cererii de trimitere se face cu documentele medicale ale bolnavului, de către bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparținător (soț/soție, rudă de gradul IV), împreună cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a aparținătorului acestuia însoțită de copii ale documentelor de identitate ale acestora.

• În situația în care o comisie teritorială de specialitate dintr-un centru universitar nu este funcțională, dosarele pacienților din județele arondate acestei comisii vor fi analizate de către comisiile de specialitate teritoriale din alte centre universitare, până la remedierea situației.

 Corespondenţa cu clinicile din străinătate recomandate de comisia de specialitate. În situația în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia își exprimă opțiunea pentru efectuarea corespondenței, documentele oficiale emise de clinicile recomandate trebuie să fie, mai nou, inclusiv traduse de către un traducător autorizat. În situația în care clinica nu transmite oferta de tratament, documentul transmis va trebui să cuprindă cel puțin informații referitoare la costul evaluării pacientului, costul total al tratamentului care urmează a fi efectuat și ce cuprinde acesta, precum și la costul de spitalizare.

• O singură ofertă recomandată. În cazul în care numărul clinicilor unde poate fi efectuat tratamentul este limitat, iar comisia de specialitate teritorială recomandă o singură clinică în procesul-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, va fi acceptată o singură ofertă de tratament de către comisia teritorială, dacă se motivează alegerea făcută. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății poate aproba efectuarea tratamentului la clinica recomandată, caz în care nu mai sunt necesare cele 3 oferte de tratament.

• Deplasarea cu însoţitor. În cazuri excepționale impuse de natura și gravitatea bolii, precum și pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoțitor, costurile deplasării și cazării urmând să fie suportate de aceștia. Dacă bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, direcția de sănătate publică va deconta și costurile deplasării și cazării pentru un însoțitor.

 Urgenţele medicale şi controlul periodic. Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgență medicală» sau  – urmează noutatea introdusă în Norme – pentru bolnavii solicitați de clinica din străinătate la controlul periodic, criteriile suplimentare nu se aplică.

 Opţiunea bolnavului pentru o altă clinică. În cazul în care pacienții sau aparținătorii legali ai acestora solicită efectuarea tratamentului la o altă clinică recomandată de către comisia teritorială de specialitate decât cea aprobată de către comisia Ministerului Sănătății, aceștia pot beneficia de tratament la clinica solicitată, cu condiția să asigure din fonduri proprii diferența de cost față de oferta transmisă de către clinica pentru care s-a primit aprobarea, atât pentru efectuarea tratamentului, cât și pentru transport, până la finalizarea tratamentului. Pacientul sau aparținătorul acestuia va semna o declarație pe propria răspundere conform căreia se obligă să suporte toate costurile suplimentare.

 Continuarea tratamentului pentru stare agravată. În situația în care starea de sănătate a unui pacient se agravează în perioada în care acesta se află la tratament/control în străinătate, aprobat în prealabil de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, și necesită intervenții suplimentare de urgență, comisia poate aproba continuarea tratamentului în cadrul clinicii din străinătate, în baza unui document justificativ eliberat de către reprezentanții clinicii, care va cuprinde diagnosticul, tipul de tratament ce urmează a fi efectuat și costurile pe care le implică acesta, la solicitările direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here