În situaţia în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. Potrivit art. 168 (1) din Codul de procedură fiscală, derogat pentru 1 ianuarie 2016, se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată. Prevederile se aplică şi pentru sumele de restituit ca urmare a aplicării, potrivit legii, a scutirii indirecte sau a altor asemenea scutiri. 

Restituiri din oficiu

Legat de restituirea la cerere, Codul de procedură fiscală prevede şi excepţii. Astfel, se restituie din oficiu sumele care reprezintă diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice. Asemenea sume se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Se restituie, de asemenea, din oficiu sumele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea. Restituirea pentru astfel de sume se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării. 

Restituiri mai mici de 10 lei

De la 1 ianuarie 2016 se aplică regula potrivit căreia diferenţele de impozit pe venit şi/sau contribuţii sociale de restituit mai mici de 10 lei rămân în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând să se restituie atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita de 10 lei.
Există şi aici posibilitatea restituirii în natură a sumelor de sub 10 lei, dar numai la solicitarea contribuabilului sau a plătitorului. 

Restituiri de sume în valută

În cazul restituirii sumelor în valută confiscate, aceasta se realizează conform legii, în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea. 

Contribuabilul are şi de primit, dar are şi obligaţii restante

În cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligaţii restante, restituirea sau rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării. În această formă reglementarea se aplică de la 1 ianuarie anul acesta.

În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile restante ale contribuabilului/plătitorului, se efectuează compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit.

În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii restante ale contribuabilului/plătitorului, compensarea se efectuează până la concurenţa obligaţiilor restante, diferenţa rezultată restituindu-se contribuabilului/plătitorului. 

Ce se întâmplă când creditorul nu mai există

În cazul în care după decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau de rambursat prin hotărâri judecătoreşti definitive, aceste sume se restituie sau se rambursează numai dacă există succesori ori alţi titulari care au dobândit drepturile de rambursare sau de restituire în condiţiile legii. 

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului pentru restituirile din oficiu – cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, la regulazările anuale sau cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării prin poprire – sau în 45 de zile de la înregistrarea cererii contribuabilului, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului.

Notă: Pe Lege5 (abonament) găsiţi un Comentariu, semnat de dl. Horaţiu Sasu, privitor la neconstituţionalitatea acestor dispoziţi cuprinse în alineatul (1) al art. 182 din noul Cod de procedură fiscală.

În cazul creanţelor contribuabilului/plătitorului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligaţii fiscale de plată şi care au fost stinse anterior anulării, contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanţei fiscale individualizate în actul administrativ anulat şi până în ziua restituirii sau compensării creanţei contribuabilului/plătitorului rezultate în urma anulării actului administrativ fiscal. Această prevedere nu se aplică în situaţia în care contribuabilul nu a declarat obligaţii fiscale, organul fiscal a emis decizie de impunere, iar contribuabilul depune declaraţia de impunere pentru aceste obligaţii în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei de impunere, dar fără acordarea de dobânzi.

La fel, prevederea subliniată de mai sus nu se aplică atunci când contribuabilul/plătitorul a solicitat în contencios acordarea de despăgubiri, cerere respinsă de organul fiscal dar admisă definitiv de organul de soluţionare a contestaţiilor sau de instanţa judecătorească.

Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de contribuabil/plătitor. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here