Un recent ordin semnat de ministrul justiției aprobă formularele de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, precum și a instrucțiunile de completare a acestor formulare.

Ordinul nr. 3431/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 730 din 5 septembrie 2019. 

O privire sumară asupra reglementării de nivel superior 

Din data de 10 decembrie a anului trecut este în vigoare Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

– În sensul prevederilor Legii nr. 287/2009,  Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un registru public, sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

– Înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere se efectuează de operatori și de agenții acestora, precum și de Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.

– Accesarea Registrului este permisă numai prin intermediul aplicațiilor software puse la dispoziție de Corpul Operatorilor și avizate de Autoritatea de Supraveghere.

– Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară este Ministerul Justiției.

– Au dreptul să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor.

Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere. Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit.

– Corpul Operatorilor înregistrează în Registru următoarele categorii de formulare:

formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;

 formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere;

formularul de aviz de executare privind Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;

formularul de aviz de preluare privind Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;

formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale, precum și orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorității de Supraveghere.

– Legea stabilește taxele pe care trebuie să le plătească solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere pentru fiecare aviz de ipotecă, de fiducie, cu diferenţieri pentru situaţiile prevăzute de lege.

– Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operațiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date și pentru celelalte servicii accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței .

Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

În vederea asigurării unui cadru concurențial pe piață, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Ministerului Justiției pentru fiecare tip de aviz de înscriere. 

Ce prevede Ordinul M.J. nr. 3431/2019 

Ordinul aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registru sau RNPM, al căror conținut este prevăzut în anexele la acest act normativ.

Mai jos, ne limităm numai la câteva din prevederile cu caracter general ale ordinului semnalat.

Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convențional.

Dovada calității de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, procură autentică, împuternicire avocațială, împuternicire de reprezentare juridică, delegație, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

– Prin formatul acceptat de Registru se înțelege completarea informațiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât și părților și bunurilor sau obiectului supus publicității.

Înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare. 

Ipotecă. Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de menținere.

Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă inițial, atunci când este selectată destinația „Sechestru asigurător” sau „Sechestru asigurător în cauze penale”, precum și a avizelor subsecvente acestui aviz, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare „Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege”, a avizului de executare și a avizului de preluare în contul creanței. 

Fiducie. Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de fiducie, cu excepția avizului de fiducie de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate a fiduciei în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3431/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here