21 Februarie, 2018

Cum se distribuie sumele plătite în contul unic de firmele aflate în insolvenţă sau în executare silită

Aşa cum am semnalat deja, preşedintele ANAF a aprobat, recent, o nouă metodologie de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia.

Metodologia – din care prezentăm cele două situaţii enunţate în titlul acestui material – a fost aprobată prin OPANAF nr. 138/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 109 din 10 februarie a.c.

În situaţia contribuabililor aflaţi în procedură de insolvenţă, obligaţiile fiscale plătite în contul unic  se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini:

a) obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora. În acest caz, obligaţiilor accesorii calculate le sunt aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;

d) alte obligaţii fiscale în afara celor de mai sus.

● În situaţia în care sumele achitate sunt în cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentând obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, acestea se distribuie, pe tipuri de obligaţii fiscale.

Astfel, cu excepţia situaţiilor de insolvenţă şi executare silită, sumele plătite pentru bugetul de stat în contul unic, precum şi sumele distribuite pe bugete se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond, de către organul fiscal competent, după cum urmează: impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă; celelalte obligaţii fiscale principale; obligaţiile fiscale accesorii aferente impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă şi celorlalte obligaţii principale.

● În situaţia în care contribuabilii efectuează o plată în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale care se plătesc în acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite pe tipuri de obligaţii în ordinea de la literele a)-d) de mai sus, în funcţie de starea contribuabilului (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment), după care organul fiscal face compensarea sumei plătite în plus în contul unic după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere.

● Sumele achitate în contul unic 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organul fiscal competent.

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de către aceştia. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care a fost comunicată somaţia, organul fiscal procedează la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor generale din Metodologie. Principiul se aplică şi în cazul operării compensării potrivit art. 116 din Codul de procedură fiscală.

● În cazul înfiinţării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terţii popriţi şi instituţiile bancare virează aceste sume în contul de disponibil 50.67.02 “Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscală a debitorului, indicat în adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal competent.

Sumele încasate se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul în care după efectuarea distribuirii, mai rămân sume încasate, acestea se restituie din oficiu în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării.

● În situaţia în care debitorul înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante, altele decât cele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi/popririlor, acestea se sting prin compensare cu sumele rămase nedistribuite din contul de disponibil 50.67.02 “Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor“, cu încadrarea în termenul de 5 zile lucrătoare de la data încasării.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu