Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.

Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

Cine poate participa la concursul de admitere?

La concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile,  avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice.

De asemenea, mai pot participa grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului etc., precum şi cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat.

Cum se organizează concursul

Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.

Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste date se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.

De asemenea, numărul şi lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

În acelaşi timp, data, locul, modul de desfăşurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.

După aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cererile de înscriere tipizate se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului.

La înscriere, candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicarii datelor de desfăşurare a concursului (data, locul, modul de desfăşurare a concursului, taxă de înscriere etc.)

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naştere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licenţă;

d) chitanţa de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;

j) adeverinţa din care rezultă că persoană este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată.

k) actele necesare verificării condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:

-curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

-caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;

-adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

– declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

-orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

Taxa de înscriere se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea.

Desfăşurarea concursului de admitere

Examinarea candidaţilor se face în două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic;

2. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

La testul-grilă de verificare a cunosţintelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a raţionamentului logic.

Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevazute de mai sus, calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raţionamentului logic 30%, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice 70%.

Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări dintre cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu. Interviul constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;

b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.

Prevederile enunţate mai sus privind desfăşurarea examenului de admitere în magistratură fac parte din Regulamentul din 5 aprilie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, publicat în Monitorul Oficial 258 din 19 aprilie 2012 şi aprobat prin Hotărârea 279/2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here