20 Februarie, 2018

Cum se declară obligaţiile privind ambalajele folosite de operatorii economici

Un recent ordin al ministrului mediului şi pădurilor reglementează procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, în temeiul H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul MMP nr. 794/2012 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 130 din 23 februarie a.c.

● O primă categorie de obligaţii vizează operatorii economici cu responsabilităţi – pentru deşeurile generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţă – faţă de Fondul pentru mediu, şi anume obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare

Operatorii economici din această categorie, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene sau regionale pentru protecţia mediului datele privind:

- ambalaje introduse pe piaţa naţională (folosite la ambalarea produselor introduse pe piaţa naţională). Sunt ambalaje de desfacere – obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele “de unică folosinţă” vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare: pungi pentru cumpărături din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă;

- deşeuri de ambalaje gestionate: deşeuri de ambalaje încredinţate unui operator economic autorizat.

● Dacă aţi transferat, unui operator autorizat, obligaţiile privind gestionarea deşeurilor, faceţi  raportările numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunteţi responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic, pentru cantităţile netransferate. Pe de altă parte, mai aveţi obligaţia de a comunica operatorului economic autorizat, cărora le-aţi transferat obligaţiile de gestionare a deşeurilor de ambalaje, toate datele necesare raportării.

● La rândul lor, operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi să raporteze la Agenţia de mediu:

- datele referitoare la cantităţile totale de ambalaje pentru care au încheiat contracte cu operatorii economicii responsabili, precum şi cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate;

- datele referitoare la cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.

● Dacă aţi ales să vă îndepliniţi în mod individual, în totalitate sau parţial, obligaţiile faţă de Agenţia de mediu, sunt obligaţi să comunice acest lucru Administraţiei Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

Ordinul mai conţine şi procedura de raportare pentru operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare, reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, comercianţii de deşeuri de ambalaje şi operatorii de salubritate care desfăşoară şi activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje, referitoare la ambalajele gestionate.

*

Cadru legal

● Pentru edificare, redăm obligaţiile, pe categorii de operatori economici, astfel cum sunt stabilite prin H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 16.(1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.

(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;

b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.

● Pentru cei interesaţi, întregim tabloul actelor normative în materie:

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-Lege nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011 şi intrată în vigoare la 28 noiembrie 2011. Legea a abrogat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (publicată în Monitorul oficial nr. 606/2010, cu modificările şi completările ulterioare).

Ordonanţa abrogat:  Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor; Hotărârea Guvernului nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, republicată; Hotărârea Guvernului nr.891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu