Întrebare. Bună ziua. În situația în care am primit în luna ianuarie 2021 o factură de la furnizor care are data emiterii luna octombrie 2020, din punct de vedere al TVA, cum trebuie să procedez cu formularul 394? Redepun 394? Mulțumesc. (Alice F., Piatra Neamț)

Opinie.

 1. Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaţii referitoare la activitatea desfăşurată (art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare).
 2. Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să ţină evidenţe corecte şi complete ale tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice. (art. 321 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.)
 3. Sediul materiei pentru formularul 394 este Ordinul ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ANAF nr. 3769/2015).
 4. Potrivit punctul 3 din Anexa 2 ,,Instrucţiuni de depunere şi completare a formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA„, în cazul în care, după depunerea declaraţiei 394, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here