MFP a pregătit un proiect de ordin prin care se reglementează modalitatea de corectare a erorilor constatate la depunerea situaţiilor financiare sau a raportărilor contabile anuale de către operatorii economici sau persoanele juridice fără scop patrimonial.

Procedura propusă se aplică în cazul în care operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităţilor teritoriale ale MFP un alt set de situaţii financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii iniţiale.

Depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menţionate în prezenta procedură, nu şi pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

În înţelesul procedurii, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

  • denumirii entității raportoare;
  • activităţii CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);
  • formei de proprietate;
  • numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportai prin formularul „Date informative”.

Constituie, de asemenea, obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

  • transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;
  • transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe proprie răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Declaraţia pe proprie răspundere

Se precizează că raportările corectate sunt însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere a administratorului, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. În aceste condiţii, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării de erori.

Această declaraţie pe proprie răspundere se va include în fişierul ZIP ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.

ATENŢIE! Aşa cum se precizează în proiectul de procedură, corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entităţile respective de sancţiunile contravenționale prevăzute de legea contabilităţii.

Termene de depunere

Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârșitul exerciţiului financiar/anului următor celui la care se referă situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Prevederile procedurii se aplică şi pentru corectarea erorilor corespunzătoare raportărilor aferente exerciţiului financiar al anului 2014.

Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.

Proiectul mai precizează că, în cazul corectării erorilor constatate, indicatorii publicaţi pe site-ul MFP potrivit prevederilor OMF nr. 1485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice) au la bază informaţiile retransmise de operatorii economici. În aceste situaţii, pe site-ul MFP apare o menţiune referitoare la data la care au fost retransmişi acei indicatori.

ATENŢIE! Procedura de corectare şi termenele de depunere se aplică şi în cazul depunerii ulterioare de declaraţii de inactivitate.

Erorile contabile

Erorile contabile, aşa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective.

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here