19 Iunie, 2018

Cum se calculează gradul de îndatorare la unităţi administrativ-teritoriale care contractează finanţări nerambursabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2011, publicată în M. Of.nr. 488 din 8 iulie a.c., a fost modificată şi completată H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Comisa a fost înfiinţată în 2005, pentru “autorizarea împrumuturilor locale pentru examinarea şi avizarea contractării de împrumuturi şi a emiterii de garanţii de către autorităţile administraţiei publice locale, definite conform art. 2 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările ulterioare”.

Ulterior, prin modificările succesive, obiectul de activitate al Comisie îl constituie, în prezent,

“examinarea şi avizarea contractării/garantării de către unităţile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de finanţări rambursabile interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale”.

● Prin H.G. nr.665/2011, obiectul de activitate a fost completat cu prevederea potrivit Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate şi în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. Pentru finanţările rambursabile şi tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele anuale pentru contractare şi pentru trageri se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul respectiv de Comisia Naţională de Prognoză.

● Hotărea de Guvern pentru înfiinţarea Comisie conţine – în anexă – Norme privind autorizarea contractării sau garantării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale. În anexa respectivă se prevede că unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unei finanţări rambursabile, în condiţiile legii, are obligaţia de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de finanţare rambursabilă, o serie de documente, completate – prin H.G. nr. 665/2011 – cu situaţia stingerii plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei vizată de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizării finanţării rambursabile.

● A fost modificată şi dispoziţia referitoare la gradul de îndatorare la a cărui calculare se are în vedere vedere media aritmetică a veniturilor proprii (formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile, care urmează să fie contractată şi/sau garantată.

Totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăşi 30% din media rezultată, pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

Pe cale de excepţie, situaţia stingerii plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei nu se solicită în cazul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi ori garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenţei, după caz, precum şi cele care contractează/garantează finanţări rambursabile pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană.

Alte modificări. Hotărârea Guvernului nr.665/2011 modifică şi prevederi referitoare la funcţionarea Comisiei. Totodată, în anexe se prezintă:

- Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al comunei/oraşului/municipiului/judeţului în urma contractării/garantării de finanţări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local;

- situaţia stingerii plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

- modelul de cerere pentru autorizarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu