20 August, 2017

Cum se aplică taxa pe valoarea adăugată pentru tipărituri?

În ceea ce priveşte tipărirea de cărţi sau realizarea altor tipărituri, soluţia este diferită după cum avem în vedere o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, şi aceasta – în funcţie de modul de derulare a operaţiunilor. Normele de aplicare a Codului fiscal, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 753/2012, fac fac precizări în acest sens, cu aplicare de la 1 ianuarie.

* Într-o primă situaţie, clientul care deţine drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri se limitează la a transmite tipografiei conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă ori pe alt suport, iar tipografia se obligă să tipărească sau, după caz, să şi editeze cartea ori altă tipăritură, utilizând hârtia şi/sau alte materiale proprii necesare realizării cărţii ori altei tipărituri.

Într-o asemenea situaţie, se consideră că tipografia realizează o livrare de bunuri către clientul său, în sensul art. 128 din Codul fiscal. Dacă am ajuns cu discuţia în acest punct, avem de vorbit despre locul livrării bunurilor pentru a vedea cum se aplică taxa pe valoarea adăugată.

Conform articolului 132 Cod fiscal, în principiu se consideră a fi locul livrării de bunuri locul unde se găsesc bunurile – în cazul nostru tipăriturile executate de tipografie – în momentul când începe expedierea sau transportul, fie că aceste bunuri sunt transportate de tipografie, de către clinet sau de către un terţ (o firma autorizată de cărăuşie, de exemplu).

Mai putem presupune că tipografia şi sediul clientului se află în acelaşi loc – Casa Presei libere fiind exemplul tipic – şi deci nu se pune în discuţie o expediere sau un transport cu acte legale. Într-un asemenea caz, locul livrării este locul locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia clientului.

Pentru clienţii tipografiilor situate în afara ţării, vorbim despre livrări la distanţa, făcând şi aici încă o distincţie, între livrări în cadrul spaţiului comunitar sau livrări din afara acestuia. Dacă locul livrării se situează în afara teritoriului comunitar, locul livrării realizate de către importator şi locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import.

În cazul unei vânzări la distanţă care se efectuează dintr-un stat membru spre România, locul livrării se consideră în România dacă livrarea este efectuată către un cumpărător persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă sau către orice altă persoană neimpozabilă şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul (2) al articolului 132 Cod fiscal.

* Revenind la discuţia noastră iniţială, se consideră că tipografia realizează o prestare de servicii în situaţia în care clientul care deţine drepturile de editare a unei cărţi sau a altei tipărituri transmite tipografiei conţinutul acestora pe hârtie, pe CD, dischetă ori pe alt suport, precum şi hârtia necesară realizării acestora şi/sau, după caz, alte materiale care servesc la realizarea cărţii/tipăriturii. Locul prestării serviciilor, în acest caz, se stabileşte în funcţie de statutul beneficiarului şi poate fi:

- locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită (conform art. 133 alineat 2);

- locul în care se prestează efectiv serviciile către persoane neimpozabile, în cazul următoarelor: servicii constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora; servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale; evaluări ale bunurilor mobile corporale, conform art. 133 alineat 5, litera d);

- în România, pentru serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii, dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România, conform art, 133 alineat 7 litera a) din Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu