Curtea Constituţională a respins critica formulată la textul din Codul muncii potrivit căruia angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, în cursul soluţionării unei contestaţii la decizia de concediere. În motivarea formulată, autoarea a apreciat că  dispoziţiile legale criticate sunt imprecise, împrejurare ce îi pune pe judecători în situaţia de a adăuga la lege prin stabilirea actelor şi faptelor ce marchează momentul luării la cunoştinţă de către angajator despre săvârşirea abaterii disciplinare. În acest sens, s-a susţinut că există o multitudine de ipoteze în virtutea cărora se poate aprecia, în mod subiectiv sau nu, că un anumit document sau o anumită depoziţie testimonială pot marca acest moment.

Prevederile legale atacate ca fiind neconstituţionale se regăsesc, în forma modificată a Codului muncii, în art. 252 alin.(1). Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea a constatat că aceleaşi termene de prescripţie au fost prevăzute şi în conţinutul prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea nr.1/1970 privind organizarea şi disciplina muncii în unităţile socialiste de stat, abrogată prin Legea nr. 53/2003 (actualul Cod al muncii), prevederi a căror constituţionalitate a fost stabilită prin Decizia nr.71/1999. Prin decizia menţionată, Curtea a precizat că “aceste termene constituie, pe de o parte, o măsură de protecţie a angajaţilor faţă de aplicarea arbitrară a unui regim sancţionator, iar pe de altă parte, ele asigură stabilitatea raporturilor juridice de muncă”. Prin aceeaşi decizie s-a arătat că “accesul liber la justiţie ar putea fi pus sub semnul îndoielii, în condiţiile în care cel în drept să adopte măsura disciplinară ar putea-o amâna, cu rea-credinţă, la nesfârşit, împiedicându-l pe salariat să obţină în justiţie clarificarea situaţiei sale. În situaţia în care nu ar exista un termen de prescripţie a aplicării sancţiunii disciplinare, Curtea reţine că aplicarea sancţiunii, în cazul angajatului la o societate comercială, ar echivala cu imprescriptibilitatea răspunderii, consecinţă inacceptabilă şi absurdă, din perspectiva principiilor generale ale răspunderii juridice”.

Ulterior pronunţării acestei Decizii nu au intervenit elemente noi, care să justifice modificarea jurisprudenţei în situaţia analizată.

Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr.743/2011, definitivă şi general obligatorie, al cărei text integral se găseşte publicat în Monitorul oficial nr. 579 din 16 august a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here