Recent, LegeStart a prezentat aici reglementările legale privind măsurile asigurătorii, astfel cum prevăd actele normative incidente în materie. În data de 9 septembrie, a fost publicată Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale. Procedura, emisă de ANAF,  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2016. 

Reţinem din Procedură situaţiile în care organul de control poate dispune măsuri asigurătorii, în mod excepţional. Sunt, astfel, enumerate cazurile în care se consideră că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea:

  • în urma constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal sau vamal, în cazul cărora creanţele fiscale nu sunt stabilite prin acte administrative fiscale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare;
  • pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, în cazul estimării diferenţelor de obligaţii fiscale principale, până la finalizarea acţiunii, emiterea şi comunicarea actelor administrative fiscale, în situaţia în care urmează să fie stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunilor efectuate de organele de control prin acte administrative fiscale de impunere;
  • în timpul desfăşurării acţiunii de control, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, până la stabilirea diferenţelor de impozite, taxe şi contribuţii prin acte administrative fiscale;
  • în timpul sau ca urmare a unui control inopinat efectuat de organele de control;
  • în situaţia în care a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale sau a confiscării contravalorii bunurilor ori a altor sume.

DE REŢINUT NU se dispun măsuri asigurătorii pentru debitorii aflaţi în insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau când debitorul nu deţine active patrimoniale urmăribile.

Organul de control are dreptul să ceară şi să obţină şi alte informaţii cu privire la activele patrimoniale ale debitorului, şi anume de la: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, oficiile şi birourile teritoriale ale acesteia; Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; Autoritatea Navală Română; Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română; Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; orice altă bază de date la care are drepturi de acces şi care oferă informaţii cu privire la patrimoniul debitorului; unităţi administrativ-teritoriale, în cadrul cărora sunt organizate direcţii/compartimente/structuri de impozite şi taxe locale, cu privire la bunurile imobile şi mobile aflate în patrimoniul debitorului; Depozitarul Central, autorizat potrivit legii, cu privire la acţiunile cotate pe piaţa bursieră deţinute de către debitor la societăţi comerciale; orice alte instituţii care deţin informaţii cu privire la bunurile şi veniturile debitorului. 

Măsuri asigurătorii şi măsuri executorii

Odată cu individualizarea creanţei printr-un titlu de creanţă şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

În cazul popririlor asigurătorii, organul de executare silită întocmeşte Adresa privind transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii asupra disponibilităţilor băneşti şi/sau Adresa privind transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, după caz.

Gestiunea măsurilor asigurătorii se realizează de către fiecare dintre organele fiscale competente într-o evidenţă specială.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here