Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub formă tichetelor cadou și a tichetelor de creşă.

Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existențe sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli.

Angajații care beneficiază de tichete cadou, pot beneficia și de tichete de creşă. Acordarea tichetelor cadou nu exclude acordarea concomitentă și a tichetelor de creşă pentru același angajat.

Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și se asigură integral din costuri de către angajator.

Tichetele cadou și tichetele de creşă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniu – unităţi emitente.

Fiecare tichet cadou sau tichet de creşă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și dacă cuprinde cel puțin următoarele:

 • numele și adresa emitentului;
 • valoarea nominală a tichetului;
 • date referitoare la perioada de valabilitate;
 • spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;
 • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

Imprimatul reprezentând tichetul cadou și, respectiv, tichetul de creşă emis de unitatea emitentă este valabil numai dacă conține următoarele elemente obligatorii:

 • seria numerică într-o ordine crescătoare pentru tichete cadou și separat pentru tichete de creşă, corespunzătoare numărului de tichete comandat de către angajator în bază contractului de achiziționare a tichetelor;
 • numele și adresă emitentului;
 • date care definesc angajatorul;
 • valoarea nominală a tichetului, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
 • perioadă de valabilitate a tichetului;
 • spațiu pentru înscrierea numelui și a prenumelui salariatului care este îndreptăţit să utilizeze tichetul de creşă;
 • interdicții în utilizarea tichetelor, stabilite potrivit legii, normelor metodologice și prin contractul comercial de prestări de servicii încheiat între angajator și unitatea emitentă;
 • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unităţii la care tichetul a fost utilizat.

Valoarea nominală a tichetelor de creşă este în sumă de 300 lei (RON) pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă se indexează semestrial cu indicele inflației comunicat de Institutul Național de Statistică.

Valoarea unui tichet cadou, precum și a unui tichet de creşă este de 10 lei (RON) sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei (RON).

Tichetele de creşă se distribuie salariaților sau, după caz, angajaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, încredințat în vederea adopției sau dat în plasament, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutelă, cu excepția celor dați în plasament la asistentul maternal profesionist și a celor pentru care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă, pe baza următoarelor documente:

 • cerere pentru acordarea tichetului de creşă;
 • actul doveditor eliberat de creșă sau, după caz, unitatea educaţională la care este înscris copilul;
 • declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă;
 • declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul și indemnizația care se acordă pentru creșterea copilului în varstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • livretul de familie eliberat potrivit Hotărarii Guvernului nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie, cu modificările ulterioare. În situația în care nu a fost eliberat livretul de familie, cererea va fi însoţită de copia certificatului de naștere al copilului sau a extrasului de naștere. În cazul în care s-a prezentat extrasul de naștere, beneficiarul tichetelor de creşă are obligația ca în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere să depună copia acestuia la angajator;
 • alte documente solicitate de angajator.

Tichetele de creşă acordate de angajatori pot fi utilizate de către angajați numai la creșele la care au înscriși copiii și cu care unităţile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.

În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente de tichete de creşă, creșele și unităţile educaționale au următoarele obligații și interdicții:

 • să completeze pe versoul fiecărui tichet de creşă data primirii de la angajat a tichetului de creşă și să aplice ștampilă proprie;
 • să prezinte unităţilor emitente la termenele stabilite prin contract tichetele de creşă primite, datate și stampilate, în vederea decontării;
 • interdicția de a comercializa tichetele de creşă contra unei fracțiuni de preț sau a altor servicii decât cele care asigură îngrijirea și educația copiilor în varstă de pană la 3 ani;
 • interdicția de a acorda un rest de bani la tichetul de creşă.
 • alte obligații sau interdicții stabilite în bază contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.

Sumele corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creşă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

Contravaloarea tichetelor de creşă este venit neimpozabil în sensul impozitului pe venit.

Asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou și tichetelor de creşă acordate de angajator nu se calculează și nu se rețin nici pentru salariat, nici pentru angajator:

 • contribuțiile obligatorii de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • contribuțiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;
 • contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzută de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

Tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

Cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă pană la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor au deductibilitate limitată în limita unei cote de pană la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Ai nevoie de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here