Un recent proiect de ordin al MFP are în vedere completarea OMFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, cu norme de interpretare care să asigure aplicarea unitară a dispoziţiilor din legea de aprobare nr. 4/2016.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a fost reglementată posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică cu obligaţii de plată datorate la bugetul general consolidat.

Ordonanţa de urgenţă a suferit modificări şi completări, aduse prin legea de aprobare nr. 4/2016. Astfel, Art. II din lege vizează reglementarea situaţiei în care inspecţia fiscală s-a finalizat prin comunicarea deciziei de impunere în perioada cuprinsă între 1 octombrie-21 octombrie 2015 (data intrării în vigoare a OUG nr. 44/2015), în condiţiile în care prin prevederile art. 4 din ordonanţă s-a reglementat situaţia în care inspecţiile fiscale sunt în curs de desfăşurare la data de 21 octombrie 2015 şi pentru care deciziile de impunere se comunică după această dată.

Astfel, potrivit dispoziţiilor Art. II din Legea nr. 4/2016, beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă şi contribuabilii cărora le-au fost comunicate decizii de impunere în perioada situată între 1 octombrie şi data intrării în vigoare a OUG nr. 44/2015. În acest caz, deşi legiuitorul a menţionat în dispozitivul normei de la Art. II că prevederile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru ipoteza mai sus precizată, totuşi, atunci când reglementează termenele pentru îndeplinirea condiţiilor în vederea acordării facilităţii de anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor individualizate în deciziile de impunere, precizează doar termenul referitor la condiţia de plată a obligaţiilor principale, omiţând să menţioneze şi termenul pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, raportat la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 4/2015.

Pe cale de consecinţă, în proiectul de ordin se propune reglementarea doar a termenelor pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 44/2015, cu excepţia termenului prevăzut la alin. (1) lit. a) al aceluiaşi articol.

Mai mult, cu privire la aplicabilitatea trimiterii la art. 4 alin. (1) din art. II al Legii nr. 4/2016 şi în privinţa termenelor de la lit. b) şi lit. c) ale art. 4, autorii Notei de fundamentare a proiectului de ordin consideră că trebuie avut în vedere şi principiul potrivit căruia legea trebuie interpretată în sensul de a produce efecte şi nu în sensul neaplicării ei, sens în care trebuie precizat faptul că la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016, termenul prevăzut la lit. b) al art. 4 din OUG nr. 44/2015 era deja expirat.

Ca urmare, prin proiectul de ordin se propune completarea Ordinului MFP nr. 3831/2015, cu norme de interpretare care să asigure aplicarea unitară a dispoziţiilor Art. II din Legea nr. 4/2016, astfel:

  • în ceea ce priveşte termenul pentru condiţia referitoare la achitarea cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale, se propune stabilirea unui termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016, iar în cazul în care decizia referitoare la obligaţiile accesorii este comunicată dupa acest termen, condiţia este îndeplinită dacă plata se efectuează în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Propunerea are în vedere, pe de o parte, regula de interpretare din Codul de procedură fiscală conform cărora legea trebuie interpretată în sensul de a produce efecte şi nu în acela în care nu ar putea produce efecte, coroborat şi cu faptul că, din întreaga economie a textului OUG nr. 44/2015 rezultă că în sfera condiţiilor de acordare a amnistiei legiuitorul a avut în vedere atât plata principalului, câ şi a părţii de accesorii ce nu fac obiectul anulării; în caz contrar, după cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de ordin, s-ar crea discriminări între beneficiarii facilităţilor instituite de OUG nr. 44/2015, ceea ce nu corespunde intenţiei legiuitorului. Pe de altă parte, propunerea are în vedere prevederile din Codul de procedură fiscal, potrivit cărora, atunci când legea nu prevede scadenţa plăţii unei obligaţii fiscale, aceasta poate fi stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice;

  • în ceea ce priveşte termenul pentru condiţia referitoare la depunerea cererii de anulare, se propune stabilirea unui termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Propunerea are în vedere stabilirea unui termen echivalent cu cel referitor la depunerea cererii în cazul prevăzut la art. 4 din OUG nr. 44/2015.

Astfel, au fost identificate următoarele situaţii în care se aplică cele două prevederi, respectiv art. 4 din OUG nr. 44/2015 şi Art.II din Legea nr.4/2016:

1. deciziile de impunere sunt emise şi comunicate până la 30 septembrie 2015, inclusiv, caz în care sumele individualizate în acestea devin obligaţii restante la data de 30 septembrie 2015, şi sunt incidente prevederile art.1 din O.U.G. nr. 44/2015;

2. deciziile de impunere sunt emise înainte de 1 octombrie 2015 şi comunicate în perioada 1 octombrie- 21 octombrie 2015, inclusiv, caz în care sunt incidente prevederile Art.II din Legea nr. 4/2016;

3. deciziile de impunere sunt emise în perioada 1 octombrie-21 octombrie 2015, inclusiv şi comunicate până la data de 21 octombrie 2015, inclusiv, caz în care sunt incidente prevederile Art.II din Legea nr. 4/2016;

4. deciziile de impunere sunt emise înainte de 1 octombrie 2015 şi comunicate începând cu 22 octombrie 2015, inclusiv, caz în care sunt incidente prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 44/2015 şi ale art.2 alin. (7) lit.b), aşa cum este completat prin proiectul de act normativ;

5. deciziile de impunere sunt emise după data de 1 octombrie 2015 şi comunicate începând cu data de 22 octombrie 2015 inclusiv, caz în care sunt incidente prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 44/2015 şi ale art.2 alin. (7) lit.b), astfel cum este completat prin proiectul de act normativ;

6. deciziile de impunere sunt emise după data de 22 octombrie 2015, inclusiv, şi comunicate după această dată, caz în care sunt incidente art. 4 din O.U.G. nr. 44/2015 şi ale art. 2 alin. (7) lit.a), aşa cum este completat prin proiectul de act normativ.

Alte modificări efectuate prin proiectul de ordin în vederea clarificării procedurii de aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2016, sunt:

  • completarea categoriei de obligaţii de plată accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale;
  • clarificarea modului de aplicare a condiţiilor de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la Art. II din Legea nr. 4/2016;
  • introducerea procedurii de emitere a unei înştiinţări de respingere a notificării, atunci când organul fiscal constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna din ipotezele prevăzute de lege pentru acordarea facilităţilor fiscale;
  • modalitatea de solicitare a anulării obligaţiilor de plată accesorii de către contribuabilii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
  • reglementarea procedurii de retragere a notificării/cererii de anulare a accesoriilor, de către contribuabili;
  • elaborarea modelului de înştiinţare de respingere a notificării şi a deciziei prin care se ia act de retragerea notificării şi se defiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii , emise de organul fiscal.

Proectul de ordin a fost afişat pe site-ul MFP în data de 4 martie a.c.

Ai nevoie de OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here