Problemă întâlnită în practică: Cum procedăm în situaţia în care, pe perioada efectuării unei expertize contabile, intervine o problemă care îl împiedică pe expertul desemnat de instanţă să finalizeze raportul de expertiză?

Punct de vedere al autorului:

1. Potrivit art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare, „Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.”  
 
2. Conform Standardului profesional nr. 35 emis de CECCAR, „expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile are obligaţia să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să îi impieteze integritatea şi obiectivitatea. Independenţa expertului contabil numit/desemnat de organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abţinere şi recuzare prevăzute de Codurile de procedura civilă și penală şi de alte reglementări procedurale speciale, care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. Experţii contabili au obligaţia să respecte normele de conduită şi principiile fundamentale prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România precum şi alte prevederi legale referitoare la incompatibilitate şi la conflictul de interese.
 
3. Potrivit principiului deontologic, acceptarea expertizelor contabile dispuse de instanţa judecătorească are caracter de universalitate. Astfel, acest fapt îl determină pe expertul contabil căruia i s-a încuviințat elaborarea unei expertize contabile să aplice un tratament egal al cetăţenilor în faţa instanţei de judecată. Discriminarea este interzisă.Totuşi, prin prisma aplicării principiului acceptării expertizei contabile, se analizează şi se interpretează trei elemente esenţiale, respectiv independenţa, competenţa şi incompatibilitatea expertului contabil. Funcţie de aceste considerente, expertul poate, motivat, accepta sau nu expertiza. Abţinerea trebuie fundamentată şi produce efecte numai cu acordul instanţei. Prin urmare, expertul care a acceptat o expertiză contabilă are obligaţia de a efectua lucrarea personal şi cu responsabilitate, în mod corect, fără ură şi părtinire. De asemenea, este interzisă obstrucţionarea expertizei contabile în vreun fel.
 
4. Expertul contabil căruia i s-a încuviințat elaborarea unei expertize contabile trebuie să efectueze personal lucrarea. Delegarea efectuării expertizei către un alt expert sau o altă persoană, alta decât cea numită de instanţă, este interzisă (cazul expertizelor judiciare).
 
5. În situaţia în care, pe perioada efectuării unei expertize contabile, intervine o problemă care îl împiedică pe expertul desemnat de instanţă să finalizeze raportul de expertiză, acesta trebuie să informeze imediat instanţa, în scris, motivând şi argumentând cu documente justificative (certificat medical, adeverinţă etc.), de la caz la caz. Aducerea la cunoştinţa instanţei a apariţiei impedimentului care îl opreşte pe expertul desemnat să finalizeze raportul de expertiză, în scris, suficient şi temeinic motivat, este obligatorie. La termenul de judecată următor, instanţa analizează şi decide.

Temei legal aplicabil expertizelor contabile

  • Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR – Experizele contabile
  • Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
  • Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, elaborat de IFAC
  • Decretul nr. 79/1971 privind expertiză contabilă şi expertiză tehnică (în vigoare de la 15.04.1971 până la 25.01.2000)

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here