Prin ordin al Preşedintelui ANAF au fost aduse modificări şi completări la reglementarea dată prin Ordinul nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului și conţinutului unor formulare. Actul de modificare pe care îl semnalăm, OPANAF nr. 2853/2017 este în vigoare din 3 octombrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 783/2017.

Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului

Procedura se aplică contribuabililor persoane juridice, persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderilor individuale şi familiale, precum şi altor entităţi care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal. În ce priveşte condiţiile, notăm:

  • precizarea pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către entităţile autorizate potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
  • textul modificat care prevede obligaţia apare  de solicitare a modificării domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la sediul social. În redactarea anterioară, condiţia era dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OPANAF nr. 2853/2017 asupra Ordinului nr. 3845/2015 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

procedura modif domiciliu fiscal 2017

Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

• Este o procedură nouă care se aplică contribuabililor persoane juridice care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sediul social reprezintă şi domiciliul fiscal;

b) au solicitat înregistrarea menţiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerţului.

• Competenţa de administrare trece la noul organ fiscal începând cu ziua următoare expirării termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea sediului social.

• În cazul contribuabililor care îşi modifică sediul social, iar adresa noului sediu social este în raza teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află şi ultimul domiciliu fiscal al contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de către ANAF, după primirea informaţiilor de la registrul Comerţului, cu data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.

• Pentru ceilalţi contribuabili care îşi modifică sediul social, pe baza informaţiilor primite de la registrul comerţului, ANAF transmite electronic atât organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social informaţia privind adresa noului sediu social precum şi data înscrierii acestei menţiuni în registrul comerţului.

În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea sediului social, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social. Dosarul fiscal al contribuabilului este însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale

Nu au apărut modificări pentru această situaţie.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal

• Avem aici reglementări noi, potrivit cărora procedura se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, şi îşi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:

a) adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii;

b) se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.

• Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea unei decizii.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu

• O procedură nouă care se aplică contribuabililor al căror domiciliu reprezintă şi domiciliul fiscal şi au înregistrat modificarea domiciliului în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit legii.

• Competenţa de administrare se transferă trece în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării domiciliului.

• Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea domiciliului, prin depunerea formularului 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

Procedura, existentă şi în varianta anterioară, nu a fost modificată. Reamintim doar câteva prevederi:

• În cazuri bine justificate, organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.

• Înregistrarea/Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi inițiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator.

• La primirea sesizării, contribuabilul este notificat de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal.

• În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul prezintă organului fiscal dovezi că nu şi-a stabilit domiciliul fiscal în raza teritorială a acestuia, întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.

• În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul se prezintă la organul fiscal şi solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, se întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here