De la 1 mai, şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale beneficiază de drepturile prevăzute prin Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Completarea a fost introdusă prin Legea nr. 79/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 305/2017. 

Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, la care se adaugă acum şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale.

Subvenţiile trebuie să fie utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.

De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii pentru prestarea acestor servicii.

De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauză, pentru prestarea de servicii de asistenţă socială.

Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, pe persoană asistată, din unităţile de asistenţă socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituţii publice.

Nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, iar subvenţiile ce se alocă de la bugetele locale se aprobă de către consiliul local.

Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii beneficiază de asistenţă de specialitate atât sub aspect metodologic, cât şi în legătură cu utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Dobânzile aferente sumelor alocate trebuie utilizate numai în scopul întreţinerii persoanelor asistate.

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial, prin grija organelor care au acordat subvenţia. 

Criteriile de acordare a fondurilor

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, publicată în Monitorul oficial nr. 756/2001 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a legii, prin care sunt prevăzute criteriile de acordare a fondurilor către aceste asociaţii şi fundaţii.

Asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;

d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

Asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetele locale, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b)-d) din lista de mai sus şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ, respectiv dintr-un sector al municipiului Bucureşti.

Cheltuieli finanţate. Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii se acordă subvenţii pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar;
 • cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;
 • pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
 • de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.

Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Prin personalul eligibil se înţelege personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, angajat/contractat al asociaţiei/fundaţiei solicitante care, potrivit contractului individual de muncă şi fişei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuţii în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unităţii de asistenţă socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenţiei; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei trebuie să conţină următoarele:

 • cererea de solicitare a subvenţiei;
 • ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei; 
 • certificat de atestare fiscală.

Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza următoarelor criterii:

 • justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;
 • ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni; 
 • ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni; 
 • resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;
 • valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială.

Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială. Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale care acordă subvenţii verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea prevederilor din Norme. 

Ai nevoie de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here