Excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație, respectiv ale directoratului, adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social este de natură să încalce accesul liber la justiție al persoanelor interesate în apărarea drepturilor lor. 

CCR a statuat astfel, în soluţionarea unei critici de neconstituţionalitate, invocând – atenţie – o decizie pronunţată anterior dar care nu a fost încă publicată în Monitorul oficial la data pronunţării deciziei de care ne ocupăm mai jos..

Succint, în speţa de faţă Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. din București a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile criticate nu prevăd și posibilitatea promovării acțiunii în instanță împotriva deciziilor consiliului de administrație prin care s-a dispus majorarea capitalului social. Ca atare, prevederile art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 limitează dreptul acționarilor de a contesta în justiție hotărârile consiliului de administrație, luate în exercitarea atribuțiilor delegate de către adunarea generală a acționarilor cu privire la majorarea capitalului, împiedicând, astfel, în mod discriminatoriu, accesul liber la justiție pentru apărarea dreptului de proprietate. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 care au următorul cuprins:

(3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute de art. 113 lit. b) și c), dispozițiile art. 131 alin. (4) și (5), ale art. 132, cu excepția alin. (6) și (7), precum și prevederile art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administrație, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană.” 

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că prevederile criticate au mai format obiectul excepției de neconstituționalitate, în raport cu critici și prevederi constituționale similare, sens în care este Decizia nr. 382 din 31 mai 2018, nepublicată la data pronunțării prezentei decizii, prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administrație, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuției delegate de majorare a capitalului social, este neconstituțională.

Iată cum a motivat CCR decizia anterioară, de admitere a criticii de neconstituționalitate, care se aplică şi în cazul de faţă.

– Cu privire la soluția pronunțată, Curtea a statuat, în esență, că art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se referă doar la atribuțiile delegate privind mutarea sediului [art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990] și schimbarea obiectului de activitate al societății [art. 113 lit. c) din Legea nr. 31/1990], nu și la atribuția delegată referitoare la majorarea capitalului social  [art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990], situație în care imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanțe, în acest din urmă caz, de către persoana interesată, constituie o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiție.

– Așadar, excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație, respectiv ale directoratului, adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social este de natură să încalce accesul liber la justiție al persoanelor interesate în apărarea drepturilor lor. 

Respingerea actualei critici de neconstituţionalitate – prin Decizia nr. 398/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018 – nu infirmă, însă, soluţia prezentată, ci constituie doar o chestiune de tehnică, explicată în chiar conţinutul decizie pronunţate:

– Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale.

– Deși decizia de constatare a neconstituționalității nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, la data pronunțării prezentei decizii, soluția prin care s-a constatat neconstituționalitatea îi este opozabilă de la data pronunțării deciziei de admitere a excepției.

– Prin urmare, ținând cont de faptul că Decizia nr. 382 din 31 mai 2018, mai sus menționată, este ulterioară sesizării instanței de contencios constituțional în prezenta cauză, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 a fost respinsă ca devenită inadmisibilă. 

Documentar

Legea nr. 31/1990

Art. 113. 

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

i1) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 131. –

[…]

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.01/12/2006 – alineatul a fost modificat prin Legea nr. 441/2006

(5) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. 

Art. 132. –

(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

(4) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

(5) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat.

(6) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

(7) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în justiție de către consiliul de supraveghere.

(8) Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexate.

(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea judecătorească pronunțată este supusă numai apelului.

(10) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării ea este opozabilă tuturor acționarilor.

Art. 133. –

(1) O dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate.

[…]

Ai nevoie de Legea nr. 31/1990? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here