Cetăţenia română se dobândeşte prin naştere, adopţie, acordare la cerere.
CONDIŢIILE PENTRU DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI

Conform art. 8 din Legea nr. 21/1991, cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:  
a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român de cel puţin şapte ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin cinci ani; *  
* Notă: Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care:   
– solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;   
– solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;  
– solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;  
– solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.   
** Notă: Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de şase luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul.
b) dovedeşte prin comportarea şi atitudinea sa loialitate faţă de statul şi de poporul român;  
c) a împlinit vârsta de 18 ani;  
d) are asigurate mijloacele legale de existenţă;  
e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;  
f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;  
g) cunoaşte prevederile Constituţiei României.  

TAXE *

1. TAXA CONSULARĂ: 191 de lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;  
2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE: 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;  
3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.
* Notă: Taxele se depun înainte de depunerea cererii.

DEPUNEREA CERERII

Cererea de acordare a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege. 
După depunerea cererii, preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, prin rezoluție, stabilește termenul la care Comisia pentru cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române, dispunând totodată solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului.

ACTE NECESARE

1. Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;  
2. Permis de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată;  
3. Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal înRomânia de cel puţin opt ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin cinci ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;  
4. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;  
5. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă.  
6. Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;  
7. Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;  
8. Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii, dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat, este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;  
9. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;  
10. Cazier judiciar din România;  
11. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;  
12. Dovada locuinţei în copie legalizată prin una dinurmătoarele variante:  
A. Contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată;

B.
Contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
C. Contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
D. Declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
13. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii trei ani:  
A. venituri din activităţi comerciale;
I. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;  
II. certificatul de înregistrare în registrul comerţului în fotocopie;
III. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară;
IV. hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic;  
V. dovada încasării dividendelor cuvenite;  
VI. dovada achitării impozitului pe dividendele încasate;  
VII. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului pentru societatea comercială;
VIII. certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat;
B. Contract individual de muncă, în copie legalizată, respectiv actele adiționale la C.I.M. de modificare a salariului brut, dacă este cazul, având viza Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dovada înregistrării în Registrul general de evidență a salariaților în format electronic, precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net;
C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
I. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
II. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;
III. adeverinţă A.N.A.F. – venit realizat pe anul precedent;
IV. adeverinţă A.N.A.F. – venit estimat pentru anul în curs;
D. Talon de pensie sau alte dovezi.  

SOLUŢIONAREA CERERII DE CĂTRE COMISIA PENTRU CETĂŢENIE

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru cetăţenie verifică îndeplinirea condiţiilor necesare acordării cetăţeniei române, cu excepţia condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea cetăţeniei române. În cazul în care sunt întrunite condiţiile pentru acordarea cetăţeniei române, Comisia stabileşte, într-un termen ce nu va depăşi şase luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea cetăţeniei române.

INTERVIUL

Comisia pentru cetăţenie verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei române, respectiv cunoaşterea de către solicitant a limbii române (scris şi citit), a cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească ale acestuia, precum şi cunoaşterea prevederilor Constituţiei României şi imnul naţional.

RAPORTUL COMISIEI

Dacă solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea cetăţeniei române.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii.

EMITEREA ORDINULUI PREŞEDINTELUI AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU CETĂŢENIE

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de acordare a cetăţeniei române, ordin care se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
În cazul în care preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de acordare a cetăţeniei române, ordin care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoarere comandată cu confirmare de primire.  
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI

În termen de trei luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.  
Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, „nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, a jurământului de credinţă” în termenul de trei luni de la data comunicării ordinului, „atrage încetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză.”

* Notă: Pentru a afla mai multe detalii cu privire la obţinerea cetăţeniei, a se vedea Legea nr. 21/1991 republicată şi Constituţia României.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

9 COMENTARII

  1. Eu sunt cetăţean al R.Moldova aici sunt născut, părinţii mei sunt cetăţeni ai Rusiei şi Ucrainei, soţia şi fiica au obţinut cetăţenia Romînă, eu pot să obţin cetăţenia Romînă.

  2. Buna ziua, mama mea s-a nascut in 1956, in Republica Moldova, are certificat de nastere moldovenesc, parintii si toata familia ei sunt moldoveni, ea a plecat in anii 70 in Turkmenistan si dupa caderea URSS-lui a ramas acolo si a devenit cetatean Turkmenistanului.In momentul de fata are singura cetatenie, cea de Turkmenistan, intrebarea este daca poate lua cetatenia Romana la cerere?

  3. In dosar nu am adaugat copiii 2 din ei aveau 7 si respectiv 13 ani dar copilul care avea 14 ani a fost refuzat si nu iam putut dobindi certificatul de nastere romin.Reese ca toti avem acte afara de un copil care a atins virsta de 14 ani.Ce se poate de interprins in asemenea situatii?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here