Răspunsul este că, în viitorul apropiat, problema se va simplifica, în condiţiile în care România a aderat la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Legea nr. 65/2012, de aderare, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 277 din 26 aprilie, va intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării, după care Ministerul Administraţiei şi Internelor are un termen de 60 de zile pentru a elabora şi supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei.

Mult a fost, puţin a rămas!

Potrivit prevederilor Convenţiei, fiecare stat contractant eliberează, în exclusivitate, persoanelor cu drept de obţinere a copiilor conforme cu originalul, extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului. Extrasele sunt întocmite atunci când o parte interesată o cere sau atunci când utilizarea lor necesită o traducere, în conformitate cu formularele anexate la Convenţie.

Pe rectoul fiecărui extras, formularele standard, cu excepţia simbolurilor referitoare la date, sunt redactate în cel puţin două limbi, dintre care în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul şi în limba franceză. Semnificaţia simbolurilor trebuie indicată cel puţin în limba sau în una dintre limbile oficiale ale fiecăruia dintre statele care, la momentul semnării prezentei convenţii, sunt membre ale Comisiei Internaţionale de Stare Civilă sau sunt parte la Convenţia de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civilă destinate utilizării în străinătate, precum şi în limba engleză.

Extrasele conţin data eliberării lor şi sunt însoţite de semnătura şi ştampila autorităţii care le-a eliberat. Acestea au aceeaşi valoare juridică ca şi extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, în vigoare, în statul care le-a emis.

Extrasele sunt acceptate fără legalizare sau fără o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie.

Sub rezerva acordurilor internaţionale privind eliberarea gratuită a unor copii sau extrase de pe actele de stare civilă, pentru extrasele eliberate în aplicarea Convenţiei nu pot fi impuse taxe mai mari decât cele stabilite pentru extrasele întocmite în aplicarea legislaţiei interne în vigoare în statul în care au fost eliberate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here