Contribuabilii aflați într-o situație de lipsă de lichidități temporară pot solicita organului fiscal eșalonarea la plată a unor impozite și taxe datorate bugetului. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească acest contribuabil sunt enumerate de art. 186-209 din noul Cod de procedură fiscală.

În esență, respectivul contribuabil nu trebuie să se afle în insolvență sau în dizolvare și trebuie să poată proba desfășurarea în continuare a activității care să îi asigure sursele de finanțare pentru sumele eșalonate.

Eșalonarea se va solicita prin depunerea unei cereri la autoritatea fiscală. Aceasta are termen de analiză și soluționare 60 zile de la depunerea completă a documentației.

Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 90/2016 ne prezintă procedura efectivă, formularele și documentele ce trebuie depuse de către contribuabilul interesat în obținerea unei eșalonări. Procedura adoptată de acest act normativ se aplică şi cererilor de acordare a eşalonării la plată în curs de soluţionare la data de 1 ianuarie 2016.

Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

  • datele de identificare a debitorului;
  • perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;
  • suma totală pentru care se solicită eşalonare/amânare la plată, după caz, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;
  • justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
  • menţiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza actelor normative în materie de înlesniri la plată;
  • menţiuni referitoare la bunurile în proprietate, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanţiilor la nivelul prevăzut de lege;
  • data şi semnătura debitorului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal/ împuternicitului.

În vederea soluţionării cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale şi a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală.

În cazul în care se aprobă aplicarea procedurii de eșalonare la plată, organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent întocmeşte acordul de principiu.

Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia, precum şi cuantumul garanţiei, cu menţionarea sumelor eşalonate la plată, a sumelor amânate la plată, a dobânzilor datorate pe perioada de eşalonare la plată, respectiv se percepe și un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, corespunzător perioadei de eşalonare, aplicat la totalul sumelor eşalonate şi amânate la plată. Dobânda se calculează de la data emiterii acordului de principiu.

Garanțiile se constituie de către debitori în termen de 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu.

Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal competent pe număr de luni, pe o perioadă de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. Numărul de luni este dat de numărul de rate de eşalonare.

Prin excepţie, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin niciun fel de bunuri în proprietate, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere.

Rata de eşalonare reprezintă obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz.

Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare. Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni.

Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Odată cu emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se emit şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale se efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce vor face obiectul eşalonării la plată, acestea sting mai întâi obligaţiile fiscale exigibile în această perioadă şi apoi obligaţiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data comunicării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale s-au stins obligaţii fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, cu sumele respective se consideră a fi stinse ultimele rate din graficul de eşalonare, până la concurenţa sumei rămase de plată. În cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, organul fiscal va informa debitorul cu privire la această operaţiune.

În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate, organul fiscal competent emite în două exemplare decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale.

După finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%.  Pentru reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare, debitorul va depune la organul fiscal competent o cerere în acest sens.

Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită astfel:

  • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
  • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here