În cadrul unui litigiu între o firmă maghiară, pe de o parte, şi Direcţia regională fiscală principală din Ungaria centrală, pe de altă parte, administraţia fiscală a refuzat rectificarea unor facturi efectuată de contribuabil în scopul de a obţine o reducere a bazei de calcul a taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a neexecutării unei vânzări.
Dedusă justiţiei, cauza a ajuns până la Curtea Supremă din Ungaria, care, înainte de a se pronunţa, a adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) întrebări preliminare pentru a preveni încălcarea dreptului comunitar. Dincolo de discuţia legată de conformitatea legislaţiei maghiare cu Directiva privind TVA, pe fond întrebările au urmărit răspunsuri de principiu. Astfel:
– persoana impozabilă are dreptul, în lipsa unei reglementări naţionale, la o reducere a bazei de impozitare în temeiul principiilor neutralităţii fiscale şi proporţionalităţii şi ţinând seama de dispoziţiile articolului 90 alineatul (1) din Directiva privind TVA, în cazul în care, după efectuarea unei operaţiuni, nu primeşte contraprestaţia corespunzătoare?
– în cazul în care dispoziţiile articolului 90 alineatul (1) din Directiva privind TVA au efect direct, care sunt condiţiile în care persoana impozabilă poate pune în aplicare reducerea bazei de impozitare? Este suficientă emiterea unei facturi rectificative şi transmiterea acesteia cumpărătorului sau este necesar ca, în plus, să se demonstreze recuperarea efectivă a proprietăţii bunurilor sau a posesiei acestora?
– în cazul unui răspuns negativ la această întrebare, dreptul Uniunii impune statului membru obligaţia de a repara prejudiciul cauzat persoanei impozabile prin neîndeplinirea obligaţiei sale de armonizare, ceea ce a privat‑o pe aceasta de posibilitatea de a beneficia de o reducere fiscală?
– articolul 90 alineatul (2) din Directiva privind TVA poate fi interpretat în sensul că statele membre au posibilitatea, în cazul neplăţii totale sau parţiale, de a nu permite reducerea bazei de impozitare şi, în caz afirmativ, este necesară interzicerea expresă a reducerii prin reglementarea statului membru sau lipsa unei prevederi în acest sens are acelaşi efect juridic?

Reglementarea comunitară

Titlul VII din Directiva TVA, intitulat „Bază de impozitare”, cuprinde printre altele articolele 73 şi 90.
Potrivit articolului 73 din această directivă:
„Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la articolele 74-77, baza de impozitare include toate elementele care reprezintă contrapartida obţinută sau care urmează să fie obţinută de către furnizor sau prestator, în schimbul livrării sau al prestării, de la client sau de la un terţ, inclusiv subvenţii direct legate de preţul livrării sau al prestării.”
Conform articolului 90 din directiva menţionată:
„(1) În cazul anulării, al refuzului sau al neplăţii totale sau parţiale sau în cazul în care preţul este redus după livrare, baza de impozitare se reduce, în consecinţă, în condiţiile stabilite de statele membre.

(2) În cazul neplăţii totale sau parţiale, statele membre pot deroga de la alineatul (1).”
Articolul 273 din aceeaşi directivă prevede:
„Statele membre pot impune alte obligaţii pe care le consideră necesare pentru a asigura colectarea în mod corect a TVA şi a preveni evaziunea, sub rezerva cerinţei de tratament egal al operaţiunilor interne şi operaţiunilor efectuate între statele membre de către persoane impozabile şi cu condiţia ca respectivele obligaţii să nu genereze, în comerţul între statele membre, unele formalităţi în legătură cu trecerea frontierelor.
Opţiunea prevăzută la primul paragraf nu poate fi considerată ca bază de plecare pentru a impune obligaţii de facturare suplimentare faţă de cele stabilite la capitolul 3.”

Hotărârea CJUE

Răspunzând la întrebările preliminare ce i-au fost adresate, pe cazul în speţă examinat, CJUE a dat următoarele soluţii:
1) Dispoziţiile articolului 90 din Directiva 2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei dispoziţii naţionale care nu prevede reducerea bazei de impozitare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în caz de neplată a preţului dacă este pusă în aplicare derogarea prevăzută la alineatul (2) al articolului menţionat. Această dispoziţie trebuie să vizeze însă astfel toate situaţiile în care, potrivit alineatului (1) al articolului respectiv, ulterior încheierii unei operaţiuni, o parte sau totalitatea contraprestaţiei nu a fost colectată de persoana impozabilă, ceea ce revine instanţei naţionale să verifice.
2) Persoanele impozabile pot invoca în faţa instanţelor naţionale articolul 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112 împotriva statului membru pentru a obţine reducerea bazei lor de impozitare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Deşi statele membre pot prevedea că exercitarea dreptului la reducerea unei asemenea baze de impozitare este condiţionată de îndeplinirea anumitor formalităţi care permit să se justifice în special că, ulterior încheierii operaţiunii, o parte sau totalitatea contraprestaţiei nu va fi în cele din urmă colectată de persoana impozabilă şi că aceasta putea invoca una dintre situaţiile prevăzute la articolul 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112, măsurile astfel adoptate nu pot depăşi ceea ce este necesar pentru această justificare, ceea ce revine instanţei naţionale să verifice.
Întreaga analiză, pe cazul în speţă, poate fi consultată pe site-ul CURIA, în Hotărârea CJUE din 15 mai 2014, în cauza C‑337/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Kúria (Ungaria), prin decizia din 23 mai 2013, primită de Curte la 20 iunie 2013, în procedura Almos Agrárkülkereskedelmi Kft împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép‑magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească (dar şi cea europeană) este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here